Συνεργασία με πολιτισμικούς διαμεσολαβητές

Ο πολιτισμικός διαμεσολαβητής είναι κάποιος που μεταφράζει τη γλώσσα και εξηγεί τις πολιτισμικές διαφορές. Είναι αυτός που μπορεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ δύο κόσμων: του κόσμος από τον οποίο προέρχεται το ασυνόδευτο παιδί και του κόσμος που εισέρχεται, όταν του προσφέρεται άσυλο και υποδοχή.

Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές έχουν σημαντικό ρόλο στην υποστήριξή της επικοινωνίας σας με τα παιδιά και σας επιτρέπουν να ασκήσετε το ρόλο σας ως μεσολαβητής μεταξύ των παιδιών, των δημόσιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών. Η ειδική πολιτισμική διαμεσολάβηση προσφέρει σημαντική υποστήριξη για την εδραίωση μιας επαγγελματικής και προσωπικής σχέσης που χαρακτηρίζεται από αμοιβαία εμπιστοσύνη και σεβασμό.

 • Κατάρτιση και εργαλεία

  Εργαλείο: πληροφορίες και παραδείγματα χρήσης πολιτισμικών διαμεσολαβητών

  Το πρόγραμμα CONNECT (2014) έχει αναπτύξει το εργαλείο “Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” («Πρότυπα για την εξασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών») ώστε να βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες. Αυτό περιλαμβάνει πρότυπα για όσους εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά. Το πρότυπο τέσσερα αφορά την παροχή ενός πολιτισμικού διαμεσολαβητή, ενώ περιλαμβάνει και ορισμένα παραδείγματα αξιόλογων πρακτικών. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ.

  Κατάρτιση: πρόγραμμα κατάρτισης για τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές

  Το Nidos στην Ολλανδία (2019) αναπτύσσει ένα πρόγραμμα κατάρτισης πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Το πρόγραμμα σπουδών θα βασίζεται στην προηγούμενη πιλοτική μελέτη του Nidos για το θέμα. Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές θα συνεργαστούν στενά με τους επιτρόπους και άλλους εμπλεκόμενους στο σύστημα φροντίδας.

 • Καλές πρακτικές

  Ιταλία: μητρώο εθελοντών πολιτισμικών και γλωσσικών διαμεσολαβητών

  Ο δήμος της Νάπολης στην Ιταλία δημιούργησε το 2007 ειδικό μητρώο εθελοντών εκπαιδευτών με διαφορετική πολιτισμική και εθνοτική προέλευση που καλούνται να ενεργούν ως πολιτισμικοί και γλωσσικοί διαμεσολαβητές. Η χρήση πολιτισμικών και γλωσσικών διαμεσολαβητών παρέχει σημαντική στήριξη στο έργο των επιτρόπων και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη των παιδιών1.

  Κροατία: Πρόγραμμα ‘Life of Unaccompanied Children’ («Η ζωή των ασυνόδευτων παιδιών»)

  Το κροατικό κέντρο για τα Αγνοούμενα Παιδιά και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης υλοποίησε το πρόγραμμα «The Life of Unaccompanied Children in Croatia – visible/invisible, abandoned, secure/insecure? » («Η ζωή των ασυνόδευτων παιδιών στην Κροατία – ορατά / αόρατα, εγκαταλελειμμένα, ασφαλή / ανασφαλή;») το 2017-2018. Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των πολιτισμικών ικανοτήτων των επαγγελματιών που εργάζονται άμεσα με ασυνόδευτα παιδιά και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ανάγκες και τη θέση των ασυνόδευτων παιδιών στην Κροατία. Το πρόγραμμα δημιούργησε μια ομάδα συντονισμού για ασυνόδευτα παιδιά. Επιπλέον διοργανώθηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια για ειδικούς επιτρόπους, εμπειρογνώμονες από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, αστυνομικούς και επαγγελματίες υγείας (συνολικά 80 άτομα) από διάφορες περιοχές της Κροατίας. Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και ασυνόδευτα παιδιά, ιδίως στη δημιουργία φυλλαδίων που περιέχουν βασικές πληροφορίες για την κροατική κουλτούρα.

  Ολλανδία: πιλοτικό πρόγραμμα πολιτισμικής διαμεσολάβησης

  Το Nidos, ο εθνικός φορέας επιτροπείας για ασυνόδευτα παιδιά, ξεκίνησε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την πολιτισμική διαμεσολάβηση το οποίο διήρκεσε από το 2016 έως το 2017. Οι επίτροποι συμβουλεύτηκαν πολιτισμικούς διαμεσολαβητές σε πάνω από 40 περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πιλοτικού προγράμματος και οι εμπειρίες ήταν θετικές. Τα παιδιά και οι νέοι εμπιστεύονται ευκολότερα έναν διαμεσολαβητή και αυτό έχει πάντοτε θετική επίπτωση στην ευημερία τους. Εκτός από τη χρήση πολιτισμικών διαμεσολαβητών για την αύξηση της αμοιβαίας κατανόησης, το Nidos τους εμπλέκει και στην έρευνα και την ανάπτυξη πολιτισμικά ευαίσθητων παρεμβάσεων σε περιπτώσεις τραύματος. Το πιλοτικό πρόγραμμα αναγνώρισε μερικές παγίδες, όπως η σημασία του να είναι σαφής ο ρόλος και οι ευθύνες των επιτρόπων σε σύγκριση με τον ρόλο των πολιτισμικών διαμεσολαβητών.

  Μετά τα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πιλοτικό πρόγραμμα, το Nidos έχει ενσωματώσει την πολιτισμική διαμεσολάβηση στην επιτροπεία από το 2018, δημιουργώντας ένα σύστημα υλοποίησης, ένα συνεκτικό τρόπο εργασίας, ένα σύστημα παρακολούθησης, αξιολόγησης και κατάρτισης των πολιτισμικών διαμεσολαβητών. Σκοπός είναι να προαχθεί ο επαγγελματισμός των πολιτισμικών διαμεσολαβητών.