Βιώσιμη λύση: ένταξη στη χώρα υποδοχής

Ως επίτροπος βοηθάτε στην εύρεση μιας βιώσιμης λύσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Εκτός από την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών του παιδιού, απαιτείται ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για κάθε παιδί σε φροντίδα. Για τα ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται εκτός της χώρας προέλευσής τους, μακροπρόθεσμο σχέδιο σημαίνει να βρεθεί μια «βιώσιμη λύση» που θα ανταποκρίνεται στο βέλτιστο συμφέρον τους. Η βιώσιμη λύση μπορεί να είναι, είτε ένταξη στη χώρα υποδοχής, είτε επιστροφή στη χώρα προέλευσης.

Μια τέτοια λύση πρέπει να περιλαμβάνει ασφαλή μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή. Εάν η ένταξη κρίνεται προς το συμφέρον του παιδιού, πρέπει να χορηγείται στο παιδί μόνιμη άδεια διαμονής. Όταν γίνει 18 ετών, οπότε και δεν θα δικαιούται πλέον στήριξη και στέγη ούτε άδεια παραμονής στο κράτος προορισμού, η εν λόγω άδεια θα διασφαλίζει επίσης την προστασία του παιδιού από παρατεταμένη κράτηση, την εξαφάνισή του ή την έκθεσή του σε δίκτυα εμπορίας ανθρώπων. Η απλή παροχή σε ένα παιδί του δικαιώματος παραμονής σε μια συγκεκριμένη χώρα έως την ηλικία των 18 ετών δεν είναι ουσιαστική ούτε μόνιμη λύση. Δεν εξετάζει τις μελλοντικές ανάγκες του παιδιού ούτε υιοθετεί μακροπρόθεσμη προοπτική. Δεν διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο προβλέψιμο μέλλον.
Όταν η ένταξη στη χώρα υποδοχής είναι προς το συμφέρον του παιδιού, ο επί- τροπος πρέπει να επιμείνει στην εξέταση των μακροπρόθεσμων αναγκών του παιδιού. Κάτι τέτοιο απαιτεί από τις αρμόδιες αρχές να διασφαλίσουν ότι το παιδί διαθέτει καθεστώς διαμονής το οποίο του επιτρέπει να παραμείνει νόμιμα στη χώρα αφού ενηλικιωθεί.

Ο επίτροπος πρέπει να υποστηρίζει το παιδί στη μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή και να το προετοιμάζει για να ζήσει ανεξάρτητα. Ο επίτροπος πρέπει να παρέχει κατάλληλες και ειλικρινείς πληροφορίες και πρέπει να ενημερώνει το παιδί για τις αλλαγές στο καθεστώς διαμονής, στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις του και στα δικαιώματα προστασίας του, κατά περίπτωση. Ο επίτροπος πρέπει να παραπέμπει το παιδί ή τον νεαρό ενήλικο σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, να δημιουργεί συνδέσμους με υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας και, γενικά, να συνδράμει το παιδί στη δημιουργία κοινωνικού διχτυού ασφαλείας το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε ανεξάρτητη ζωή1.

Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης σας παρέχει πληροφορίες για την ένταξη, ειδικότερα:

 • άδειες διαμονής (συμπεριλαμβανομένων οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης του καθορισμού της ηλικίας και συγκεκριμένων πληροφοριών για την οικογενειακή επανένωση),
 • γενικά θέματα ένταξης,
 • προετοιμασία για την ενηλικίωση στα 18 και τη ζωή μετά τη φροντίδα.

 

 • Διαδικασίες για τις άδειες διαμονής : Διεθνής Προστασία και άλλοι τρόποι παραμονής

  Introduction

  Το καθεστώς διαμονής μπορεί να βασίζεται σε διεθνή προστασία, αλλά και σε άλλους λόγους.Οι αποφάσεις σχετικά με τη χορήγηση προθεσμίας περίσκεψης ή την έκδοση άδειας διαμονής λαμβάνονται κανονικά από τις μεταναστευτικές αρχές, συχνά κατόπιν διαβούλευσης με τις δικαστικές αρχές και/ή αρχές αρμόδιες για κοινωνικές υποθέσεις. Ο επίτροπος πρέπει να παρεμβαίνει στις μεταναστευτικές αρχές ζητώντας την έκδοση άδειας, όταν κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, και να υποστηρίζει το παιδί στο πλαίσιο αυτό.
  Το άρθρο 25 της οδηγίας για τις διαδικασίες ασύλου (2013/32/ΕΕ) απαιτεί την εκπροσώπηση του παιδιού στις διαδικασίες ασύλου και παραθέτει γενική περιγραφή των καθηκόντων του οικείου εκπροσώπου.
  Το συγκεκριμένο καθήκον πρέπει να ασκείται κατά προτίμηση από τον επίτροπο του παιδιού, εφόσον υπάρχει, καθώς αυτός είναι συνήθως πιο εξοικειωμένος με την κατάσταση του παιδιού. Λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας των διαδικασιών ασύλου, ο επίτροπος πρέπει να ζητεί τη στήριξη ειδικού στο δίκαιο περί ασύλου, βάσει των διαδικασιών της εθνικής νομοθεσίας περί νομικής συνδρομής σε υποθέσεις ασύλου2.

  Πληροφορίες

  Φινλανδία

  Πληροφορίες για τη διαδικασία αναζήτησης ασύλου στη Φινλανδία παρέχονται από τη Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης στα Φινλανδικά και στα Αγγλικά . Το Φινλανδικό Κέντρο Συμβουλών για τους Πρόσφυγες παρέχει επίσης πληροφορίες για τη διεθνή προστασία στα Φινλανδικά και στα Αγγλικά . Ο ρόλος του επιτρόπου στη διαδικασία αναζήτησης ασύλου εξηγείται από τη Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης στα Φινλανδικά στο εγχειρίδιο του επιτρόπου.

  Ελλάδα

  Πληροφορίες για τη διεθνή προστασία στην Ελλάδα διατίθενται εδώ.

  Δανία

  Η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Δανίας παρέχει πληροφορίες στην αρχική της σελίδα για όλα τα ζητήματα που αφορούν την αίτηση ασύλου στη Δανία. Τα ασυνόδευτα παιδιά μπορούν να μάθουν ποιοι μπορούν να αιτηθούν άσυλο, ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση ασύλου, πως να αιτηθούν άσυλο και τι είδους άδεια διαμονής θα λάβουν. Οι πληροφορίες δίνονται τόσο στα Δανικά, όσο και στα Αγγλικά . Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων παρέχει επίσης πληροφορίες για τη διαδικασία ασύλου και άλλα σχετικά θέματα στα Δανικά.

  Κατάρτιση και εργαλεία

  Κατάλογος σημείων ελέγχου: Ενδεχόμενες ενέργειες του επιτρόπου σε σχέση με τις άδειες διαμονής

  • Ενημέρωση του παιδιού σχετικά με το καθεστώς διαμονής του και σχετικά με τις υφιστάμενες εναλλακτικές δυνατότητες για τη νομιμοποίηση της παραμονής του.
  • Αίτημα ορισμού νόμιμου εκπροσώπου για το παιδί, ο οποίος θα συμβουλεύει και θα στηρίζει το παιδί και τον επίτροπο παρέχοντας συμβουλές εμπειρογνώμονα σχετικά με τις νομικές διαδικασίες και τα σχετικά ζητήματα, και θα εκπροσωπεί το παιδί, όταν προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.
  • √ Υποβολή αίτησης χορήγησης προθεσμίας περίσκεψης και/ή άδειας διαμονής, για λογαριασμό του παιδιού, με τη συνδρομή νόμιμου εκπροσώπου,εφόσον απαιτείται.
  • Συνοδεία του παιδιού και παρουσία κατά τη συνέντευξη του παιδιού με τις μεταναστευτικές αρχές ώστε να διαφυλαχθεί το μείζον συμφέρον του παιδιού και να διασφαλιστεί ότι οι απόψεις του παιδιού ακούγονται και λαμβάνονται δεόντως υπόψη.
  • Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, εξασφάλιση της πρόσβασης του παιδιού σε κατάλληλες υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνείας3.

   

  Εργαλείο: πως να εφαρμόσετε την αρχή των βέλτιστων συμφερόντων

  Το έγγραφο «Safe and Sound – what states can do to ensure respect for the best interest of unaccompanied and separated children in Europe» («Ασφαλείς και Υγιείς – τι μπορούν να κάνουν τα κράτη για να διασφαλίσουν το σεβασμό του βέλτιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών στην Ευρώπη») (2014), το οποίο αναπτύχθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και τη UNICEF, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μπορούν να εφαρμόσουν την αρχή των βέλτιστων συμφερόντων όπως ορίζεται στο άρθρο 3.1 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του Παιδιού (CRC). Τα βέλτιστα συμφέροντα του παιδιού αποτελούν πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά. Το έγγραφο είναι διαθέσιμο εδώ.

  Εργαλείο: καθοδήγηση για τον καθορισμό των βέλτιστων συμφερόντων

  Οι «Guidelines on Determining the Best Interests of the Child» («Κατευθυντήριες οδηγίες για τον καθορισμό των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού») (2008) της UNHCR και το «Field handbook for the implementation of UNHCR BID guidelines («Εγχειρίδιο πεδίου για την εφαρμογή των κατευθυντήριων οδηγιών BID της UNHCR )» (2011), της UNHCR και της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης, επεκτείνουν την πρακτική των εσωτερικών συστημάτων προστασίας των παιδιών. Οι εκδόσεις παρέχουν καθοδήγηση για τον τρόπο εφαρμογής στην πράξη της αρχής των βέλτιστων συμφερόντων.

  Εργαλείο: καθοδήγηση για τον τρόπο διαχείρισης ζητημάτων και διαδικασιών καθορισμού της ηλικίας

  Το «Age assessment: a technical note» («ο Καθορισμός της ηλικίας: Καθοδηγητικό σημείωμα») της UNICEF (2013) αποτελεί το βασικό οδηγό για τα γραφεία χωρών της UNICEF για τον τρόπο αντιμετώπισης των ζητημάτων και των διαδικασιών καθορισμού της ηλικίας. Αναφέρει επίσης ότι ένα ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του παιδί θα πρέπει να έχει έναν επίτροπο που θα διοριστεί για να το υποστηρίξει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ενώ παρέχει μια λίστα ελέγχου για το αν τηρούνται συγκεκριμένες πρακτικές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού της ηλικίας. Το σημείωμα είναι διαθέσιμο εδώ .

  Εργαλείο: καθοδήγηση για την αξιολόγηση της αξιοπιστίας όταν τα παιδιά υποβάλλουν αίτηση ασύλου

  Η έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «The Heart of the Matter: Assessing Credibility when Children Apply for Asylum in the European Union» («Η Καρδιά της Υπόθεσης: Αξιολόγηση της Αξιοπιστίας των Παιδιών που Αιτούνται Άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση») (2014) στοχεύει να βοηθήσει τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων να εκτιμήσουν την αξιοπιστία των αιτημάτων των παιδιών με δίκαιο, αντικειμενικό και συνεπή τρόπο. Παραθέτει ορισμένες παρατηρήσεις που μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για καθοδήγηση σχετικά με το θέμα. Η έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ .

  Εργαλείο: ενίσχυση της υποστήριξης των ασυνόδευτων παιδιών – Ερυθρός Σταυρός (στα Δανικά) </ em>

  Η έκθεση αποτελεί εργαλείο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επίτροποι για να διασφαλίσουν ότι κατανοούν τι πρέπει να έχουν κατά νου όσον αφορά στην επιτυχή ένταξη του παιδιού. Η έκθεση καταδεικνύει ότι υπάρχουν τρεις κύριοι τομείς που μπορούν να είναι επωφελείς και πρέπει να ενθαρρυνθούν. Ο πρώτος είναι μια πιο συστηματική χρήση της δημοτικής υποδοχής των παιδιών που λαμβάνουν άδεια παραμονής. Εξίσου σημαντική είναι η συμμετοχή τόσο του παιδιού, όσο και του νόμιμου κηδεμόνα του στο σχέδιο για την ανάπτυξη του παιδιού. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη προετοιμασία για όταν το παιδί γίνει 18, υπό μορφή ενός σχεδίου δράσης.
  Βρείτε το εργαλείο εδώ .

  Καλές πρακτικές

  Ολλανδία

  Το Nidos διαθέτει τμήμα νομικών συμβούλων, εξειδικευμένων τόσο στην προστασία των παιδιών, όσο και στη νομοθεσία περί ασύλου. Συμβουλεύουν τους επιτρόπους και παράλληλα συνεργάζονται με τους δικηγόρους που είναι υπεύθυνοι για τις διαδικασίες ασύλου των παιδιών.

 • Καθορισμός της ηλικίας

  Εισαγωγή

  Ο καθορισμός της ηλικίας είναι η διαδικασία με την οποία οι αρχές προσπαθούν να καθορίσουν τη χρονολογική ηλικία ή το εύρος ηλικίας ενός αιτούντος άσυλο. Είναι ένα σημαντικό, αλλά περίπλοκο και δύσκολο ζήτημα που μπορεί να χρειαστεί να αναλάβουν οι αρχές ώστε να καθορίσουν εάν ένα άτομο είναι ενήλικας ή παιδί, σε περιπτώσεις που η ηλικία του είναι άγνωστη. Η διαδικασία πρέπει να διασφαλίζει ότι τα παιδιά προστατεύονται και μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων που δικαιούνται από το νόμο. Πρέπει επίσης να αποτρέπει τον χαρακτηρισμό ενηλίκων ως παιδιά, ώστε να μπορούν να επωφελούνται από τις πρόσθετες διατάξεις που δεν δικαιούνται οι ενήλικες, όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση ή η παροχή αντιπροσώπου. Η καθορισμός της ηλικίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι εύλογης αμφιβολίας ως προς την ηλικία του ατόμου.

  Πληροφορίες

  Προτού ξεκινήσει η διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας, πρέπει να οριστεί το πρόσωπο που θα ασκεί καθήκοντα επιτρόπου σε σχέση με το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι παιδί. Το πρόσωπο πρέπει να προετοιμάσει το παιδί για τη διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας και πρέπει να συνοδεύει και να υποστηρίζει το παιδί καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας4.

  Τον Απρίλιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) δημοσίευσε τη δεύτερη έκδοση ενός πρακτικού οδηγού για τον καθορισμό της ηλικίας. Αυτός παρέχει καθοδήγηση, βασικές συστάσεις και εργαλεία για την προστασία των βέλτιστων συμφερόντων του παιδιού στο πλαίσιο μιας πολυεπιστημονικής και ολιστικής προσέγγισης κατά τον καθορισμό της ηλικίας ενός ατόμου. Παρέχει επίσης επικαιροποιημένες πληροφορίες για τις μεθόδους που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ, και όχι μόνο, καθώς και τις νέες μεθόδους που πρέπει να διερευνηθούν. Αν και η παρούσα δημοσίευση αφορά τον καθορισμό της ηλικίας για τον συγκεκριμένο σκοπό των διαδικασιών της διεθνούς προστασίας, μπορεί επίσης να χρησιμεύσει και ως σημείο αναφοράς σε άλλα πλαίσια που απαιτείται καθορισμός της ηλικίας (παιδιά μεταναστών, ελάχιστη ηλικία ποινικής ευθύνης κλπ.).

  Τα ακόλουθα έχουν προσδιοριστεί από την EASO ως βασικά ζητήματα προς εξέταση:

  • τα συμφέροντα του παιδιού ως πρωταρχικό μέλημα στις διαδικασίες καθορισμού της ηλικίας,
  • οι περιστάσεις υπό τις οποίες ο καθορισμός της ηλικίας μπορεί να είναι θεμιτός και αναγκαίος σκοπός,
  • τα σχετικά διαδικαστικά μέτρα και διασφαλίσεις που πρέπει να ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθορισμού της ηλικίας,
  • οι πιθανές μέθοδοι σε χρήση, τα αντίστοιχα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους, και τι πρέπει να εφαρμόζεται για να εξασφαλιστεί ότι πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας,
  • ο ρόλος άλλων παραγόντων στη διαδικασία καθορισμού της ηλικίας.
  5

   

  Η EASO επισημαίνει ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία μέθοδος για τον προσδιορισμό της ακριβούς ηλικίας ενός ατόμου. Οι μέθοδοι εκτίμησης της ηλικίας πρέπει να σέβονται τα άτομα και την ανθρώπινη αξιοπρέπειά τους· έχουν διατυπωθεί προβληματισμοί σχετικά με τον παρεμβατικό χαρακτήρα και την ακρίβεια ορισμένων χρησιμοποιούμενων μεθόδων. Οι συνέπειες της εκτίμησης της ηλικίας είναι σοβαρές, καθώς μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταχείριση ενός παιδιού ως ενηλίκου ή ενός ενηλίκου ως παιδιού. Η EASO συνιστά επίσης να ορίζεται επίτροπος ή νόμιμος εκπρόσωπος πριν από τη δρομολόγηση των διαδικασιών εκτίμησης της ηλικίας6. Ο οδηγός αυτός μπορεί να βρεθεί εδώ.

  Εκπαίδευση και εργαλεία

  Κατάλογος σημείων ελέγχου: Ενδεχόμενες ενέργειες του επιτρόπου σε σχέση με την εκτίμηση της ηλικίας

  • Έλεγχος της ύπαρξης βάσιμου λόγου για τη διενέργεια εκτίμησης της ηλικίας και αίτημα μη υποβολής των παιδιών που είναι εμφανώς ανήλικα σε τέτοια διαδικασία εκτίμησης.
  • Διασφάλιση της λήψης από το παιδί όλων των σχετικών πληροφοριών σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων σαφών πληροφοριών για τον σκοπό της, τη διεργασία και τις ενδεχόμενες συνέπειες• οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται με τρόπο φιλικό προς το παιδί και σε γλώσσα την οποία το παιδί κατανοεί.
  • Διασφάλιση της διενέργειας της εκτίμησης της ηλικίας με την ενημερωμένη συγκατάθεση του παιδιού και του επιτρόπου.
  • Διασφάλιση διενέργειας της εκτίμησης της ηλικίας από ανεξάρτητους επαγγελματίες, οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη και είναι εξοικειωμένοι με το εθνοτικό και πολιτισμικό υπόβαθρο του παιδιού, κατά τρόπο ασφαλή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη την ιδιότητα του παιδιού και το φύλο, με δέοντα σεβασμό για την αξιοπρέπεια του παιδιού..
  • Εάν εξακολουθούν να υφίστανται αμφιβολίες για την ηλικία του παιδιού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκτίμησης της ηλικίας, επιμονή στην αντιμετώπιση του προσώπου ως παιδιού.
  • Διασφάλιση της εξήγησης στο παιδί, με τρόπο φιλικό προς αυτό και σε γλώσσα την οποία κατανοεί, του αποτελέσματος της διαδικασίας. Αίτημα γνωστοποίησης στον επίτροπο των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εκτίμησης και συμπερίληψης αυτών στον φάκελο του παιδιού.
  • Εξέταση, μαζί με το παιδί, του ενδεχομένου άσκησης προσφυγής κατά της απόφασης εκτίμησης της ηλικίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
  • Παρουσία, με τη συμφωνία του παιδιού, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτίμησης της ηλικίας7.
 • Οικογενειακή επανένωση

  Εισαγωγή

  Το δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση ορίζεται στην οδηγία για το θέμα 8. Το 2014, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε κατευθυντήριες οδηγίες για την ερμηνεία και τη χρήση της οδηγίας. Το ΕΣ υπογράμμισε στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι στις αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση πρέπει πάντοτε να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι άδεια οικογενειακής επανένωσης πρέπει να χορηγείται, διότι είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ακόμη και αν δεν πληρούνται όλα τα τυπικά κριτήρια για οικογενειακή επανένωση.

  Πληροφορίες

  Ολλανδία

  Πληροφορίες για την οικογενειακή επανένωση (στα Aγγλικά) παρέχονται από τις Υπηρεσίες Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης στις ιστοσελίδες τους.

  Ένα άρθρο για τους κινδύνους μετά την οικογενειακή επανένωση δημοσιεύθηκε το 2016 σε ένα περιοδικό για τους οργανισμούς υγείας των νέων (JGZ): Alleenstaande minderjarige vreemdelingen en risico’s na gezinshereniging; M.T. Schippers; M.M.C van der Velden (2016); Tijdschrift voor JeugdGezondheidszorg; DOI 10.1007/s 12452-016-0077.3 (στα Ολλανδικά).

  Φινλανδία

  Πληροφορίες για το ρόλο του επιτρόπου, καθώς και γενικές πληροφορίες για την οικογενειακή επανένωση, παρέχονται στο Εγχειρίδιο Υπηρεσιών Μετανάστευσης για Επιτρόπους στα Φινλανδικά. </a > Οδηγίες για τη διαδικασία της οικογενειακής επανένωσης παρέχονται από την Φινλανδική Υπηρεσία Μετανάστευσης στα Φινλανδικά και στα Αγγλικά. </a > Το πρόγραμμα Yksin Suomessa (Μόνα στην Φινλανδία) παρέχει πληροφορίες για την οικογενειακή επανένωση στα Φινλανδικά στο υλικό του για τους επιτρόπους.

  Ελλάδα

  Οδηγίες για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης παρέχονται από την Ελληνική Υπηρεσία Ασύλου στα Αγγλικά και στα Ελληνικά .

  Δανία

  Πληροφορίες για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης παρέχονται από την Υπηρεσία Μετανάστευσης της Δανίας στα Δανικά και στα Αγγλικά .

  Καλές πρακτικές

  Ολλανδία: οικογενειακή επανένωση

  Οι κανόνες για την οικογενειακή επανένωση τηρούνται αυστηρά στην Ολλανδία. Δεν υπάρχουν παραδείγματα χορήγησης άδειας προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, χωρίς να πληρούνται όλα τα τυπικά κριτήρια. Τα ασυνόδευτα παιδιά μπορούν να ζητήσουν οικογενειακή επανένωση με τους γονείς και τα αδέλφια τους, μόλις τους χορηγηθεί άσυλο. Η οικογενειακή επανένωση με ενήλικα αδέλφια είναι επίσης εφικτή όταν αποδεικνύεται η εξάρτησή τους από την οικογένεια.

  Η αίτηση για οικογενειακή επανένωση αρχίζει με την υποβολή αίτησης για «προσωρινή άδεια διαμονής» (MVV) για τους συγγενείς. Πρόκειται για βίζα διαμονής στην Ολλανδία για περισσότερο από τρεις μήνες. Το παιδί (αιτών) πρέπει να υποβάλει αίτηση για αυτή τη βίζα για τα μέλη της οικογένειάς του στην Υπηρεσία Μετανάστευσης και Πολιτογράφησης (IND) της Ολλανδίας. Επίσημα, η IND έχει τρεις μήνες για να αποφασίσει σχετικά με την αίτηση, αλλά στην πράξη η διάρκεια είναι έξι έως δώδεκα μήνες.

  Για την έγκριση της αίτησης, είναι σημαντικό να δείξετε ότι ήσασταν οικογένεια έως τη στιγμή της φυγής. Τα ισχυρότερα αποδεικτικά στοιχεία γι’ αυτό είναι κάποιο επίσημο έγγραφο, όπως ένα πιστοποιητικό γέννησης ή γάμου. Η IND θα ελέγξει την αυθεντικότητα των εγγράφων. Εάν τα έγγραφα αυτά λείπουν, πρέπει να αποδείξετε ότι έχετε καταβάλει επαρκείς προσπάθειες για να τα αποκτήσετε. Εάν η IND θεωρήσει ότι έχουν καταβληθεί επαρκείς προσπάθειες, μπορεί να ζητηθεί εξέταση DNA για να αποδειχθεί ότι τα μέλη της οικογένειας είναι πράγματι η οικογένεια του παιδιού που βρίσκεται στην Ολλανδία. Τα μέλη της οικογένειας που δεν είναι γονείς ή αδέλφια (για παράδειγμα, παππούδες ή ανάδοχα παιδιά) ερωτώνται εκτενώς για τη σχέση τους με το παιδί στην Ολλανδία. Ένας υπάλληλος της πρεσβείας στη χώρα προέλευσης χρησιμοποιεί αυτές τις συνεντεύξεις για να διαπιστώσει εάν ήταν πράγματι οικογένεια έως τη στιγμή της φυγής του παιδιού.

  Εάν η IND χορηγήσει προσωρινή άδεια διαμονής, η πρεσβεία παρέχει στα μέλη της οικογένειας βίζα και η οικογένεια μπορεί να πάει στην Ολλανδία. Τα μέλη της οικογένειας οφείλουν να παρουσιαστούν στο Κέντρο Αιτήσεων για Άσυλο εντός ολίγων ημερών από την άφιξή τους στην Ολλανδία. Θα μείνουν εκεί για λίγες μέρες έως ότου λάβουν το αποκαλούμενο παράγωγο καθεστώς ασύλου βάσει της οικογενειακής επανένωσης. (Μπορούν, ωστόσο, να αποφασίσουν να υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση ασύλου για να λάβουν το δικό τους καθεστώς πρόσφυγα που δεν βασίζεται στην οικογενειακή επανένωση).

  Το παιδί πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζήσει το συντομότερο δυνατόν με τα μέλη της οικογένειάς του. Η συμβίωση αποτελεί προϋπόθεση για το καθεστώς ασύλου που θα λάβει το μέλος της οικογένειας, βάσει της οικογενειακής επανένωσης. Αυτή η απαίτηση σημαίνει ότι το παιδί πρέπει να ζει με το/τα μέλος/η της οικογένειας για τουλάχιστον ένα έτος.

  Ολλανδία: ο ρόλος του επιτρόπου στην οικογενειακή επανένωση στην Ολλανδία

  Το Nidos φροντίζει ώστε η αίτηση επανένωσης να υποβάλλεται εντός της ταχθείσας προθεσμίας των τριών μηνών από τη χορήγηση της άδειας ασύλου. Οι επίτροποι του Nidos υποβάλλουν οι ίδιοι το αίτημα ή ζητούν από κάποιον από το Ολλανδικό Συμβούλιο Προσφύγων να το πράξει.

  Ο επίτροπος ερευνά με ποιον θέλει το παιδί να επανασυνδέσει. Όταν ένα παιδί δεν θέλει να επανασυνδεθεί με τους γονείς του ή / και με άλλα μέλη της οικογένειάς του, ο ρόλος του Nidos, ως επιτρόπου, είναι να λάβει τη λεγόμενη «βασική απόφαση» με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται πάντοτε από τον επίτροπο σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα, τους επιστήμονες συμπεριφοράς και τους νομικούς του συμβούλους. Προκειμένου να γίνει σωστή αξιολόγηση, ο επίτροπος θα βρίσκεται παράλληλα σε επαφή με τους γονείς και / ή τους άλλους συγγενείς του παιδιού, ει δυνατόν.

  Όταν το παιδί τελικά ζει με τους γονείς του και η κατάσταση, όπως διαμορφώνεται, φαίνεται ότι παρέχει σταθερή ανατροφή για το παιδί, το Nidos θα ζητήσει απαλλαγή από την επιτροπεία, καθώς αποκαθίσταται η γονική μέριμνα. Σε μια κατάσταση που συνεπάγεται οικογενειακή επανένωση με άλλα μέλη της οικογένειας εκτός των γονέων, το Nidos θα εξετάσει το ενδεχόμενο μεταφοράς της κηδεμονίας σε αυτούς, όταν η κατάσταση ανατροφής είναι σταθερή και όταν κάτι τέτοιο είναι προς το συμφέρον του παιδιού 9.

 • Γενική ένταξη

  Εισαγωγή

  Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης σας παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται επί του παρόντος η ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών με άδεια διαμονής σε διάφορα κράτη μέλη της ΕΕ.

  Φινλανδία

  Σύμφωνα με τον νόμο περί ένταξης, τα ασυνόδευτα παιδιά ή οι νέοι που έχουν λάβει άδεια διαμονής και έχουν γίνει δεκτά/οι στη Φινλανδία, στο πλαίσιο της ποσόστωσης για τους πρόσφυγες, δικαιούνται να λαμβάνουν φροντίδα, προσοχή και ανατροφή με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες μπορούν να οργανωθούν σε οικογενειακές κατοικίες, χρησιμοποιώντας υποστηριζόμενη οικογενειακή τοποθέτηση ή άλλο κατάλληλο τρόπο.

  Ο δήμος που ζει ο νέος μετανάστης είναι υπεύθυνος για την υποστήριξή του και την οργάνωση των υπηρεσιών που χρειάζεται. Ως κάτοικοι του δήμου, αυτά τα παιδιά ή οι νέοι έχουν το δικαίωμα να έχουν πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στους υπόλοιπους κατοίκους του δήμου.

  Τα ασυνόδευτα παιδιά ή οι νέοι μπορούν να λαμβάνουν στήριξη έως ότου φθάσουν στην ηλικία των 21 ετών ή έως ότου διοριστεί επίτροπος για αυτούς στη Φινλανδία. Οι υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν σε παιδιά και νέους είναι ίδιες με εκείνες που προσφέρονται σε όσους βρίσκονται στη μετέπειτα μέριμνα, όπως αναφέρεται στον Νόμο για την Προστασία των Παιδιών10.

  Γενικές πληροφορίες για τους επιτρόπους ασυνόδευτων παιδιών και νέων στην φάση της ένταξης βρίσκονται στο Εγχειρίδιο για τους Επιτρόπους που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας στα Φινλανδικά .

  Δανία

  Αφού χορηγηθεί άδεια διαμονής στο ασυνόδευτο παιδί στη Δανία, ο δήμος που βρίσκεται το παιδί είναι υπεύθυνος γι’ αυτό, και όλες οι υπηρεσίες του είναι στη διάθεσή του παιδιού. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης της Δανίας είναι αυτή που αποφασίζει σε ποιο δήμο θα τοποθετηθεί το παιδί. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, το παιδί ερωτάται για το που θα ήθελε να ζήσει. Αυτή η προτίμηση μπορεί, για παράδειγμα, να οφείλεται στο γεγονός ότι το παιδί έχει οικογένεια, φίλους ή άλλο ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο δήμο.

  Το ασυνόδευτο παιδί τοποθετείται κανονικά σε ένα σπίτι με άλλα παιδιά, το οποίο λειτουργεί, είτε ιδιωτικός πάροχος υπηρεσιών, είτε ο ίδιος ο δήμος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το παιδί πηγαίνει να ζήσει σε ένα διαμέρισμα όπου το προσωπικό του δήμου το βοηθά στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

  Ο επίτροπος που διορίζεται για το ασυνόδευτο παιδί θα βρίσκεται κάπου κοντά στο σημείο που βρίσκεται το παιδί, σε μία από τις δανικές εγκαταστάσεις ασύλου. Πολλά παιδιά αλλάζουν τον επίτροπο τους κάποια στιγμή, εάν τοποθετηθούν σε δήμο που είναι πολύ μακριά από τον πρώτο τους επίτροπο.

  Ένα ασυνόδευτο παιδί ή νεαρό άτομο είναι επιλέξιμο για μετέπειτα μέριμνα έως ότου συμπληρώσει 23ο έτος της ηλικίας του, εφόσον πληρούνται ορισμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

  Για την ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών στη Δανία ισχύουν αρκετοί νόμοι: ο Νόμος περί Ένταξης, ο Νόμος περί Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο Νόμος για τη Γονική Μέριμνα και το Εκτελεστικό Διάταγμα για τα δημοτικά σχολεία που διδάσκουν τη «Δανική ως δεύτερη γλώσσα».

  Το πρώην Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης ανέπτυξε ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί μια επαρκής υποδοχή ασυνόδευτου παιδιού. Είναι διαθέσιμο μόνο στα Δανικά .

  Ένα άλλο έγγραφο που παρέχει υποστήριξη στους επιτρόπους αναπτύχθηκε από τη Δανική Δημόσια Διοίκηση σε μορφή φυλλαδίου, είναι διαθέσιμο στα Δανικά και περιγράφει τι συνεπάγεται η επιτροπεία.

  Το 2016, ο Δανικός Ερυθρός Σταυρός φιλοξένησε μια διάσκεψη για το πως προσφέρεται η βέλτιστη υποδοχή σε ασυνόδευτα παιδιά. Τα αποτελέσματα και οι βέλτιστες πρακτικές από τη διάσκεψη παρουσιάζονται στα Δανικά εδώ .

  Κατάρτιση και εργαλεία

  Εργαλείο: μοντέλο για ένα σχέδιο ένταξης

  Ένα φινλανδικό μοντέλο για ένα έντυπο σχεδίου ένταξης για ασυνόδευτα παιδιά είναι διαθέσιμο
  στα Αγγλικά και στα Φινλανδικά . Ο επίτροπος είναι παρών στη συνάντηση που καταρτίζεται το σχέδιο ένταξης. Το υπόδειγμα του εντύπου παρέχεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Απασχόλησης.

  Εργαλείο: εγχειρίδιο για την επιτροπεία ασυνόδευτων παιδιών στη φάση της ένταξης (στα Δανικά) </ em>
  Αυτό το εγχειρίδιο είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή στο έργο του επιτρόπου κατά τη φάση της ένταξης. Παρέχει παραδείγματα για το πως εκτελείται η εργασία από εθελοντές επιτρόπους. Συμπεριλαμβάνονται επίσης συνεντεύξεις με διάφορους επαγγελματίες που εργάζονται σε τομείς που σχετίζονται με τον επίτροπο κατά τη φάση της ένταξης. Το εγχειρίδιο περιγράφει τους ρόλους και τις ευθύνες του επιτρόπου και αναφέρει και άλλους φορείς με τους οποίους θα συνεργάζεται ο επίτροπος στο πλαίσιο του έργου του.
  Μπορείτε να βρείτε το εγχειρίδιο εδώ .

  Εργαλείο: η καλύτερη δυνατή υποδοχή των ασυνόδευτων παιδιών σε δήμους (στα Δανικά) </ em>
  Αυτό το εργαλείο παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ένα παιδί που μετακινείται σε ένα νέο δήμο μπορεί να λάβει την καλύτερη δυνατή υποδοχή. Οι πληροφορίες απευθύνονται σε δήμους που υποδέχονται ασυνόδευτα παιδιά, εστιάζοντας στα βασικά θέματα για τους εμπλεκόμενους εργαζόμενους. Περιγράφει τις επιπτώσεις που έχει στο παιδί η μετάβαση από τη φάση ασύλου στη φάση ένταξης. Για τους επιτρόπους, και τους άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με ασυνόδευτα παιδιά, το φυλλάδιο περιγράφει τις βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχή αρχική ένταξη του παιδιού. Αναφέρει επίσης τη νομοθεσία που αφορά την υποδοχή του παιδιού και παραθέτει μια λίστα με τα δέκα πιο σημαντικά πράγματα που πρέπει να έχει κάποιος υπόψη όταν το παιδί μετακινείται στον δήμο. Μπορείτε να βρείτε το εργαλείο εδώ .

  Καλές πρακτικές

  Ολλανδία

  Τα γενικά σημεία ενδιαφέροντος για την ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών στο Nidos είναι τα εξής:

  • αναζήτηση προτύπων (από την κουλτούρα του παιδιού ή με παρόμοιο υπόβαθρο) στο δίκτυο του παιδιού,
  • η γνωριμία με τη νέα κοινωνία και την κουλτούρα πρέπει να γίνεται με τους ρυθμούς του παιδιού,
  • το παιδί πρέπει να υποστηρίζεται για να βρει τον τρόπο της εκπαίδευσης ή εργασίας που είναι ρεαλιστική και ταιριάζει με τις μελλοντικές προοπτικές του παιδιού,
  • η συμμετοχή στη νέα κοινωνία αποτελεί μέρος της καθοδήγησης,
  • εάν το επιθυμεί, η επαφή με συμπατριώτες αποτελεί μέρος της ζωής του παιδιού 11.

   

  Το Nidos και η Ένωση Ολλανδικών Δήμων (VNG) έχουν συντάξει από κοινού ένα εγχειρίδιο (στα Ολλανδικά) για να εξασφαλιστεί η καλή μετάβαση ασυνόδευτων παιδιών όταν φτάσουν στην ηλικία των 18 ετών. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η συνέχεια στους τομείς της στέγασης, του εισοδήματος, της εργασίας/κατάρτισης, του κοινωνικού δικτύου και, ενδεχομένως, της καθοδήγησης. Το εγχειρίδιο αναφέρεται στα παιδιά στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια διαμονής. Οι βασικές πληροφορίες του εγχειριδίου είναι:

  • Ο δήμος είναι υπεύθυνος για τη στέγαση και την ενδεχόμενη καθοδήγηση από την ηλικία των 18 ετών
  • το Nidos εποπτεύει την αναζήτηση κατάλληλης διαμονής τους μήνες πριν την ηλικία των 18
  • μια προπαρασκευαστική συνάντηση όταν ο νέος είναι 17,5 και μια «ζεστή» μετάβαση όταν γίνει 18
  • ο δήμος και το Nidos συνάπτουν συμφωνίες τοπικής διαδικασίας
  • τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ του δήμου και του Nidos για την παρακολούθηση τόσο της διαδικασίας όσο και των μεμονωμένων περιπτώσεων.

   

  Φινλανδία

  Το «Transcultural Trust: Supporting transcultural belonging among unaccompanied children and young people» («Διαπολιτισμική Εμπιστοσύνη: Υποστήριξη της διαπολιτισμικής ένταξης μεταξύ ασυνόδευτων παιδιών και νέων») αποσκοπεί στη μελέτη των δυνατοτήτων προώθησης και διαχείρισης βιώσιμων λύσεων από την άποψη της εμπειρίας του παιδιού. Το πρόγραμμα αναπτύσσει νέους τρόπους αναγνώρισης και υποστήριξης των διαπολιτισμικών υπηρεσιών των ασυνόδευτων παιδιών, προκειμένου να συν-δημιουργηθούν βιώσιμοι καθημερινοί κόσμοι. Επικεντρώνεται στην εξεύρεση τρόπων βοήθειας των ασυνόδευτων παιδιών, ώστε να αισθάνονται σαν στο σπίτι τους και να έχουν το αίσθημα του ανήκειν. Εδώ είναι ο ιστότοπος του προγράμματος στα Αγγλικά και άλλο υλικό στα Αγγλικά .

  Δανία

  Το αναπτυξιακό πρόγραμμα «Children who flee alone» («Παιδιά που φεύγουν μόνα τους») βοήθησε ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων να ενταχθούν στη δανική κοινωνία μέσω, μεταξύ άλλων, οικογενειών ένταξης. Μια αξιολόγηση που πραγματοποίησε το Δανικό Ινστιτούτο Τοπικής και Περιφερειακής Κυβερνητικής Έρευνας, KORA, δείχνει ότι το πρόγραμμα έχει πολλές δυνατότητες και ότι τα παιδιά και οι νέοι επωφελούνται από αυτό. Το «Children who flee alone» προσαρμόζεται διαρκώς, καθώς οι εταίροι του έργου συνεργάζονται για να το υλοποιήσουν, και ως εκ τούτου βρίσκεται ακόμη στο στάδιο εξεύρεσης της τελικής του μορφής. Συνολικά, η αξιολόγηση δείχνει ότι το σχέδιο έχει δυνατότητες. Τα ασυνόδευτα παιδιά προσφύγων που συμμετείχαν, σε συνεντεύξεις τους μίλησαν για τα οφέλη τόσο των οικογενειών ένταξης, όσο και των οικογενειών φιλίας – ειδικά για την εκμάθηση της δανικής γλώσσας. Τέσσερα παιδιά έχουν τοποθετηθεί σε οικογένειες ένταξης και αρκετοί νέοι είχαν οικογένεια φίλων. Ωστόσο, ο αριθμός των διαθέσιμων οικογενειών είναι πολύ μικρός για να ικανοποιηθεί η ζήτηση των παιδιών. Το πρόγραμμα μπορεί να συνεχίσει να αναπτύσσεται σε πολλά σημεία. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη για πιο ξεκάθαρες προσδοκίες, τόσο από πλευράς των οικογενειών ένταξης, όσο και από πλευράς ασυνόδευτων παιδιών που τοποθετούνται σε αυτές τις οικογένειες. Επιπλέον, υπάρχει ανάγκη μεγαλύτερης διαφάνειας όσον αφορά στον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

 • Προετοιμασία για το παιδί που γίνεται 18 και οργάνωση της μετέπειτα μέριμνας

  Εισαγωγή

  Ο επίτροπος πρέπει να υποστηρίζει το παιδί στη μετάβαση από την παιδική στην ενήλικη ζωή και να το προετοιμάζει για να ζήσει ανεξάρτητα.

  Ο επίτροπος πρέπει να παραπέμπει το παιδί ή τον νεαρό ενήλικο σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, να δημιουργεί συνδέσμους με υπηρεσίες της τοπικής κοινότητας και, γενικά, να συνδράμει το παιδί στη δημιουργία κοινωνικού διχτυού ασφαλείας το οποίο μπορεί να το υποστηρίξει και να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση σε ανεξάρτητη ζωή12

  Ο επίτροπος πρέπει να παρέχει κατάλληλες και ειλικρινείς πληροφορίες και να υποστηρίζει το παιδί κατά την έξοδό του από το καθεστώς φροντίδας. Συναφώς, ο επίτροπος πρέπει να υποστηρίζει τη συνεχή ειδική συνδρομή και στήριξη των νεαρών ενηλίκων, κατά περίπτωση, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για τους νεαρούς ενηλίκους που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής13.

  Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης τα παιδιά ενηλικιώνονται στα 18 τους χρόνια. Όμως στη χώρα καταγωγής του ασυνόδευτου παιδιού δεν ισχύει απαραίτητα το ίδιο όριο ηλικίας.Σε κάποιες χώρες, τα παιδιά μετακινούνται σε άλλη δομή φιλοξενίας όταν κλείνουν τα δεκαοκτώ και σταματά η χρηματοδότηση για τη φιλοξενία από ανάδοχες οικογένειες. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία χορήγησης ασύλου, το παιδί πρέπει στη συνέχεια να μεταφερθεί σε κέντρο φιλοξενίας ενηλίκων αιτούντων άσυλο.

  Η αυτονομία είναι δύσκολη για πολλά παιδιά. Τα ασυνόδευτα παιδιά συνήθως αγχώνονται πολύ για την ενηλικίωσή τους. Φοβούνται τη γραφειοκρατία που συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν. Σε αυτό συμβάλλει επίσης και η αβεβαιότητα σχετικά με το πού θα ζήσουν στο μέλλον. Πέρα από το δίκτυο φίλων και ατόμων που μπορούν να λειτουργήσουν ως πρότυπα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει και ένα δίκτυο στήριξης στο οποίο μπορούν να βασιστούν τα παιδιά και να απευθύνουν τις ερωτήσεις τους. Η ύπαρξη κοινωνικής ζωής, με τη μορφή εκπαίδευσης ή εργασίας, είναι επίσης ιδιαίτερα βοηθητική. Επιπλέον, ισχυρός παράγοντας προστασίας είναι και η γνώση της γλώσσας της χώρας διαμονής. Σε κάποιες χώρες, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης της φροντίδας και/ή της καθοδήγησης από τον επίτροπο, και αυτό μπορεί να βοηθήσει πολύ τα παιδιά.

  Καθοδήγηση για την ανάπτυξη αυτονομίας

  Κατά την καθοδήγηση των ασυνόδευτων παιδιών ώστε να αποκτήσουν αυτονομία είναι σημαντικό:

  • να εστιάζουμε συνεχώς στη δημιουργία ενός υποστηρικτικού δικτύου, τόσο επίσημου (οργανώσεις) όσο και άτυπου (φίλοι, συμπατριώτες και ενήλικες που έχουν ενταχθεί ή έχουν γεννηθεί στη χώρα υποδοχής);
  • να προσπαθούμε να διατηρούμε την ανάδοχη οικογένεια εντός του υποστηρικτικού δικτύου του παιδιού όταν αυτό γίνει 18 ετών;
  • να διασφαλίζουμε ότι το παιδί γνωρίζει που θα ζήσει αρκετό καιρό πριν γίνει 18 ετών;
  • να διασφαλίζουμε ότι ο επόμενος χώρος διαβίωσης συνάδει με το δίκτυο και την καθημερινότητα (εκπαίδευση/εργασία) του παιδιού, στο βαθμό του δυνατού14.

   

  Πληροφορίες

  Φινλανδία

  Ένα παιδί ή ένας νέος που ζει στη Φινλανδία χωρίς τους γονείς του μπορεί να λάβει στήριξη έως ότου γίνει 21. Οι Δήμοι μπορούν να οργανώσουν υπηρεσίες για άτομα ηλικίας 18 έως 20 ετών που είναι παρόμοιες με τη μετέπειτα μέριμνα για νέους σε αναδοχή. Ωστόσο, οι δήμοι δεν είναι υποχρεωμένοι να οργανώνουν τη μετέπειτα μέριμνα (εκτός εάν ο νέος έχει παραμείνει σε αναδοχή επί έξι τουλάχιστον μήνες) και οι υπηρεσίες μετέπειτα μέριμνας διαφέρουν ανά δήμο. Το πρόγραμμα Yksin Suomessa (Μόνα στη Φινλανδία) παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη μετέπειτα μέριμνα στα Φινλανδικά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μετέπειτα μέριμνα στη Φινλανδία μπορείτε να βρείτε στο integration.fi (στα Φινλανδικά) και στο εγχειρίδιο περί επιτροπείας για ασυνόδευτα παιδιά κατά τη φάση ένταξης (στα Φινλανδικά) που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Εργασίας.

  Δανία

  Σύμφωνα με το Νόμο για τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Δανίας (§ 76), αποτελεί ευθύνη του δήμου στον οποίο έχει τοποθετηθεί το παιδί να αποφασίσει εάν η επίσημη υποστήριξη για το ασυνόδευτο παιδί μπορεί να συνεχιστεί μετά το 18ο έτος της ηλικίας του. Η καθοδήγηση πρέπει να συμβάλλει στην καλή μετάβαση στην ανεξάρτητη ζωή. Θα πρέπει να επικεντρώνεται στην υποστήριξη της εκπαίδευσης και της απασχόλησης του νέου, καθώς και σε άλλα συναφή θέματα, όπως η οργάνωση ανεξάρτητης στέγασης.

  Το «Συμβούλιο Διεθνών Προσλήψεων και Ένταξης» είναι ένα ανεξάρτητο τμήμα της Δανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης. Το συμβούλιο δημιούργησε μια νέα ιστοσελίδα για την ένταξη, η οποία είναι πολύ χρήσιμη όσον αφορά στην περιγραφή της διαδικασίας μετάβασης από τη φάση του ασύλου στη φάση ένταξης. Περιέχει επίσης πολλές εκθέσεις, εγχειρίδια και προγράμματα (στα Δανικά), τα οποία αποτελούν πολύ χρήσιμα εργαλεία για τους Δανούς επιτρόπους.

  Ολλανδία

  Οι προετοιμασίες για την ενηλικίωση του παιδιού στα 18 αποτελούν κατά πολύ μέρος της καθοδήγησης του Nidos, καθώς πολλά από τα ασυνόδευτα παιδιά, για τα οποία είναι υπεύθυνο είναι ήδη 16 ή 17 ετών όταν φτάνουν στην Ολλανδία. Προκειμένου να προσφέρουν σε αυτά τα παιδιά βιώσιμη καθοδήγηση μετά την ηλικία των 18 ετών, το Nidos αναπτύσσει ένα πρωτόκολλο για τη μεταβίβαση της καθοδήγησης του παιδιού από το Nidos στο Ολλανδικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες όταν φτάσουν αυτή την ηλικία και η επιτροπεία τελειώνει. Το πρωτόκολλο θα είναι έτοιμο το 2019.

  Κατάρτιση και εργαλεία

  Εργαλείο: λίστα ελέγχου στοιχείων για τη μετάβαση στην ηλικία των 18

  Το Nidos έχει αναπτύξει την παρακάτω λίστα ελέγχου για να βοηθήσει τους επιτρόπους να προετοιμάσουν τη μετάβαση στην ηλικία των 18 ετών:

  Εισόδημα / Οικονομικά

   • Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού
   • Υποβολή αίτησης για παροχές και εισοδηματική στήριξη ή υποτροφία και πιθανή προκαταβολική πληρωμή
   • Εάν ισχύει: υποβολή αίτησης για έξοδα μετακίνησης για σχολή / κολέγιο
   • Απόκτηση πλήρους εικόνας για τα εισοδήματα και τα έξοδα στα 18 +

   

  Ασφάλιση

   • Διευθέτηση της ασφάλειας υγείας
   • Υποβολή αίτησης για επίδομα υγειονομικής περίθαλψης
   • Διευθέτηση της ασφάλισης αστικής ευθύνης και κατοικίας

   

  Στέγαση

   • Εγγραφή για κοινωνική στέγαση
   • Αναζήτηση δυνατοτήτων στέγασης στο δίκτυο του νέου ατόμου
   • Αναζήτηση δωματίου και απάντηση στις αγγελίες
   • Επικοινωνία με την τοπική αρχή σχετικά με την πρόοδο της εξεύρεσης στέγης
   • Επίσκεψη του δωματίου με τον νέο
   • Υπογραφή του μισθωτήριου συμβολαίου μαζί με τον νέο
   • Εάν ισχύει: υποβολή αίτησης για επίδομα στέγασης
   • Λίστα μετακόμισης (είδη οικιακής χρήσης και κουζινικά, έπιπλα, είδη καθαρισμού κλπ.)
   • Υποβολή αίτησης για οικονομική βοήθεια για την επίπλωση του σπιτιού
   • Αγορά επίπλων και άλλων απαραίτητων ειδών
   • Υποστήριξη κατά τη μετακόμιση
   • Καταχώριση της νέας διεύθυνσης του νέου στις τοπικές αρχές

   

  Εκπαίδευση

   • Συζήτηση και υποβολή αίτησης για εκπαίδευση για 18+, κατά προτίμηση τέσσερις μήνες πριν το παιδί γίνει 18

   

  Συμπληρωματική υποστήριξη

   • Συμμετοχή επιβλέποντα επόπτη στην ηλικία των 17,5 ετών
   • Εάν ισχύει: Αίτηση για συμπληρωματική υποστήριξη μετά τα 18 (για ειδικές ανάγκες ή άλλες υπηρεσίες μέριμνας νέων)
   • Εάν ισχύει: Αίτηση για εντολή παρέμβασης ή εντολή επιτροπείας
   • Εάν ισχύει: μεταβίβαση της καθοδήγησης για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης
   • Προγραμματισμός μιας προσωπικής (‘ζεστής’) μετάβασης στον επιβλέποντα επόπτη

   

  Δίκτυο

  • Δημιουργία δικτύου υποστήριξης (τουλάχιστον έναν ενήλικα υποστήριξης)

   

  Εργαλείο: λίστα ελέγχου αυτάρκειας

  Το Nidos, ο ολλανδικός φορέας επιτροπείας για ασυνόδευτα παιδιά, χρησιμοποιεί μια λίστα ελέγχου για την αυτάρκεια. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα ελέγχου εδώ .

  Εργαλείο: προετοιμασία της ανεξαρτησίας

  Στη Φινλανδία αναπτύχθηκε ένας χάρτης ρόλων για την ανεξαρτησία (στα Φινλανδικά). Αυτό το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συζητηθούν οι διαφορετικοί ρόλοι και οι ευθύνες του νέου μόλις γίνει 18. Εκτός από την προβολή των δυνατοτήτων και των ευκαιριών, ο χάρτης ρόλων βοηθά επίσης να εντοπιστούν τυχόν ανησυχίες που μπορεί να έχει ο επίτροπος ή ο νέος και πού χρειάζεται υποστήριξη.

  Εργαλείο: ανάλυση της μετέπειτα μέριμνας
  Εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επίτροπος για να εξοικειωθεί με τη μετέπειτα μέριμνα για τους νέους. Αυτή η έκθεση (στα Δανικά) αποτελεί μια εμπεριστατωμένη επισκόπηση όλων των ζητημάτων που αφορούν τη μετέπειτα μέριμνα: πως χρησιμοποιείται από τους δήμους και πως και γιατί πολλά παιδιά εγγράφονται σε κάποια μορφή διαρθρωμένης μετέπειτα μέριμνας. Η έκθεση είναι μια γενική έρευνα του θέματος και δεν επικεντρώνεται ειδικά στα ασυνόδευτα παιδιά και νέους.

  Εργαλείο: Έκθεση για τη μάθηση 18+
  Εργαλείο (στα Δανικά) για επιτρόπους που καταδεικνύει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλά ασυνόδευτα παιδιά και νέοι που έρχονται στη Δανία όταν γίνουν 18 ετών. Πόσο πολύπλοκη μπορεί να γίνει η ζωή όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με νέους κανόνες και προσδοκίες; Αποκαλύπτει ότι οι περισσότερες ανησυχίες που απασχολούν τους ανθρώπους αφορούν την οικογένειά τους και τη δυσκολία επιλογής συμπληρωματικής εκπαίδευσης και εύρεσης εργασίας. Η έκθεση καταδεικνύει επίσης πως πολλοί νέοι άνθρωποι αγωνίζονται να βρουν νέους Δανούς φίλους στην ηλικίας τους.