Η Άσκηση της νομικής εκπροσώπησης

Ως επίτροπος, είστε υπεύθυνος και υπόλογος για το παιδί. Δεδομένου ότι τα παιδιά δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο επίτροπος οφείλει να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός τους. Ως επίτροπος τους, παίζετε πάντοτε ρόλο στις διάφορες νομικές διαδικασίες στις οποίες μπορεί να εμπλέκεται το παιδί, ανεξάρτητα από το αν το παιδί έχει ξεχωριστό νόμιμο εκπρόσωπο. Αυτό το τμήμα της εργαλειοθήκης παρέχει πληροφορίες για :

 • Την άσκηση της νομικής εκπροσώπησης
 • Τον ρόλος σας στο πλαίσιο του αστικού και ποινικού δικαίου
 • Άσκηση της νομικής εκπροσώπησης

  Πληροφορίες

  Τα ασυνόδευτα παιδιά στερούνται γονικής μέριμνας, και γι ‘αυτό το λόγο τους έχει ανατεθεί επίτροπος. Ως επίτροπος, είστε υπεύθυνος και υπόλογος για το παιδί. Δεδομένου του γεγονότος ότι τα παιδιά δεν έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, ο επίτροπος οφείλει να ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπός τους. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ. Η εθνική νομοθεσία οφείλει ρητώς να το ρυθμίσει, όπως συμβαίνει π.χ. στην Ολλανδία.

  Κατάρτιση και εργαλεία

  Κατάρτιση: Εισαγωγικό μάθημα περί επιτροπείας για ασυνόδευτα παιδιά τόσο στο στάδιο του ασύλου όσο και της ένταξης

  Το εργαλείο αυτό αποσκοπεί να δώσει στους εθελοντές επιτρόπους, τόσο στη φάση του ασύλου, όσο και στη φάση της ένταξης, μια λεπτομερή εισαγωγή στο έργο τους. Το μάθημα (στα Δανικά) αφορά θέματα όπως η νομική πτυχή της υπόθεσης του παιδιού, πως μπορεί να αναπτυχθεί μια επαγγελματική σχέση με το παιδί και πως ο επίτροπος μπορεί να συνεργαστεί με άλλους εμπλεκόμενους με το παιδί. Περιλαμβάνει επίσης μια γενική εισαγωγή για τον Ερυθρό Σταυρό. Βρείτε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πρόσβασης στο μάθημα εδώ .

  Καλές πρακτικές

  Ολλανδία: οι στόχοι της επιτροπείας ως μέρος του καταστατικού της καθήκοντος

  Στο ολλανδικό νομικό πλαίσιο, σε όλα τα ασυνόδευτα παιδιά έχει ανατεθεί επίτροπο του Nidos. Το Nidos είναι ο ολλανδικός φορέας επιτροπείας για τα ασυνόδευτα παιδιά. Ο ολλανδικός αστικός κώδικας ορίζει ότι κάθε παιδί πρέπει να ανατίθεται σε έναν ενήλικα. Αυτός ο ενήλικας είναι ο γονέας του παιδιού ή, ελλείψει γονέα, ο επίτροπος. Το Nidos διορίζεται από το δικαστήριο μέσω δικαστικής διαδικασίας. Συνεπώς, η επιτροπεία είναι πάντοτε αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης.

  Επιτροπεία σημαίνει ότι το Nidos έχει ως νόμιμη αποστολή να εποπτεύει τα παιδιά και τους νέους κατά την ενηλικίωσή τους και να προάγει τα συμφέροντά τους. Ο ρόλος του επιτρόπου ξεκινά όταν το ασυνόδευτο παιδί καταγράφεται σε ένα κέντρο υποδοχής, όπου το Nidos έχει παρουσία. Το Nidos παρέχει συνεχή μακροχρόνια φροντίδα και έχει την ευθύνη για την ψυχική και σωματική ακεραιότητα του παιδιού, καθώς και για την προσωπική του ανάπτυξη. Η συμβουλευτική διάσταση της επιτροπείας αποσκοπεί στην επίτευξη της ανεξαρτησίας κατά την ενηλικίωση (18), καθώς βάσει του νόμου σε αυτή την ηλικία τελειώνει η επιτροπεία.

  Ο στόχος της επιτροπείας είναι διττός: δικαστικός και παιδαγωγικός. Τα παιδιά ηλικίας έως 18 ετών θεωρούνται νόμιμα ως εξαρτώμενα και χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα να ενεργούν. Συνεπώς ο νομοθέτης δεν τους επιτρέπει να ζουν χωρίς επίβλεψη. Το παιδαγωγικό καθήκον του επιτρόπου είναι να διδάξει τα παιδιά και τους νέους να συμμετέχουν ενεργά και παραγωγικά στις κοινωνικές τους σχέσεις μέσα στην κοινωνία της οποίας αποτελούν επί του παρόντος μέρος. Με βάση αυτούς τους δύο στόχους, οι τομείς στους οποίους ο επίτροπος οφείλει να είναι ενεργός είναι :

  • Η προώθηση των συμφερόντων
  • Η εκπαίδευση και φροντίδα
  • Ο προσδιορισμός και πρόληψη των καταχρήσεων, των εξαφανίσεων και της παράνομης ύπαρξης.

   

  Το Nidos έχει μια ειδική μέθοδο επιτροπείας που εξετάζει τα προβλήματα που σχετίζονται με την επιστροφή και τις διάφορες μορφές υποδοχής. Το Nidos έχει πάντοτε ως στόχο τη δράση κατόπιν διαλόγου, ενώ η επαφή με τον πελάτη βρίσκεται στο επίκεντρο της διαδικασίας. Η μέθοδος επιτροπείας στηρίζει τον στόχο απόλυτα. Το Nidos συνεργάζεται με τους πελάτες του και με το σχέδιο επί τάπητος, χρησιμοποιώντας τα τέσσερα βήματα της μεθόδου. Βάσει αυτού, καταρτίζει ένα σχέδιο δράσης. Το σχέδιο διαμορφώνεται μέσα σε έξι εβδομάδες από την έναρξη της επιτροπείας. Κατά τη διάρκεια του έτους, μετά την κατάρτιση του σχεδίου δράσης, το Nidos εργάζεται για τους στόχους και η πρόοδος αξιολογείται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια κάθε επαφής, το Nidos εργάζεται συνειδητά σε επίπεδο επιχειρησιακού στόχου. Στο τέλος του έτους υπάρχει αξιολόγηση της εξέλιξης του παιδιού ή του νέου.

  Κροατία: επιτροπεία και καθήκοντα του επιτρόπου

  Σύμφωνα με το κροατικό οικογενειακό δίκαιο, η αρμόδια αρχή κοινωνικής πρόνοιας είναι υποχρεωμένη να διορίσει ειδικό επίτροπο σε παιδιά χωρίς πατρίδα ή σε παιδιά στο έδαφος της Δημοκρατίας της Κροατίας που δεν έχουν νόμιμο εκπρόσωπο. Αμέσως μετά την ταυτοποίηση, η αρχή κοινωνικής πρόνοιας ορίζει έναν ειδικό επίτροπο για το ασυνόδευτο παιδί. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του ειδικού επίτροπο περιγράφονται λεπτομερώς στο Πρωτόκολλο για τη Μεταχείριση των Ασυνόδευτων Παιδιών. Οι ειδικοί επίτροποι υποχρεούνται:

  • να προστατεύουν τα προσωπικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών,
  • να προασπίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον των αρμοδίων αρχών,
  • να παρέχουν διερμηνέα για την επικοινωνία με το παιδί,
  • να πραγματοποιούν αξιολόγηση των αναγκών και ατομικό σχέδιο/πλάνο, με τη συμμετοχή του παιδιού,
  • να παρέχουν επαρκή διαμονή,
  • να επικοινωνούν με το τοπικό αστυνομικό τμήμα με δήλωση πρόθεσης, ζητώντας διεθνή προστασία εκ μέρους του ασυνόδευτου παιδιού,
  • να προασπίζονται τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του ασυνόδευτου παιδιού κατά την αίτηση διεθνούς προστασίας στη Δημοκρατία της Κροατίας,
  • να συμμετέχουν στην επιστροφή ασυνόδευτων παιδιών και τη μεταφορά στους γονείς ή
   τις αρμόδιες υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας στη χώρα προέλευσης,
  • να λαμβάνουν μέρος στη μεταφορά και την επιστροφή στην οικογένεια
  • να ενημερώνουν το παιδί για όλα τα δεδομένα και τις περιστάσεις κατά τρόπο κατάλληλο για την ηλικία, την ωριμότητα και την κατανόηση του παιδιού,
  • να είναι διαθέσιμοι για το παιδί και να το συμβουλεύονται προτού λάβουν μέτρα για την προστασία του,
  • να διασφαλίζουν ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.
 • Ο ρόλος του επιτρόπου σε αστικές και ποινικές διαδικασίες

  Πληροφορίες

  Ως επίτροπος, οφείλετε να διαδραματίζετε ρόλο σε διαφορετικές νομικές διαδικασίες στις οποίες μπορεί να εμπλέκεται το παιδί, ανεξάρτητα από το αν το παιδί έχει ανατεθεί σε ξεχωριστό νόμιμο εκπρόσωπο. Σε γενικές γραμμές, οφείλετε:

  • να ενημερώνετε το παιδί για το δικαίωμά του για νομική συμβουλή και εκπροσώπηση,
  • να διασφαλίζετε την ύπαρξη νόμιμου εκπροσώπου και τη δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών, όποτε το παιδί τις δικαιούται,
  • να παρακολουθείτε το έργο των επαγγελματιών που παρέχουν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση,
  • να διευκολύνετε την επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και αυτών των επαγγελματιών, όταν είναι απαραίτητο, και να παρέχετε εξειδικευμένο διερμηνέα,
  • εάν είναι απαραίτητο, να συνοδεύετε το παιδί και να συμμετέχετε ενεργά σε συνεντεύξεις και ακροαματικές διαδικασίες.

   

  Εκτός από αυτά τα γενικά καθήκοντα, μπορείτε επίσης να αναλάβετε πιο συγκεκριμένο ρόλο, ανάλογα με τον τύπο της διαδικασίας και την κατάσταση του κάθε παιδιού. Αυτός ο ρόλος θα μπορούσε να συνεπάγεται διοικητικές, αστικές ή ποινικές διαδικασίες1.

  Διαδικασίες αστικού δικαίου

  Επιπλέον, εάν ένα παιδί στερείται το γονικό περιβάλλον, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η επιστροφή ή η επανένωση της οικογένειας δεν είναι δυνατή ή εάν έχει διαπιστωθεί ότι δεν είναι προς το συμφέρον του παιδιού, οι αρμόδιες για την παιδική προστασία αρχές μπορούν να κινήσουν αστικές διαδικασίες για την τοποθέτηση του παιδιού σε ιδρύματα ή σε ανάδοχες οικογένειες για τη στήριξη της ένταξης ή την αποφυγή κινδύνων. Ο επίτροπος πρέπει να συμμετέχει πλήρως και να εκπροσωπεί το μείζον συμφέρον του παιδιού σε τέτοιου είδους διαδικασίες, διασφαλίζοντας ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται προς το συμφέρον του παιδιού και ότι οι απόψεις του παιδιού ακούγονται και λαμβάνονται δεόντως υπόψη ανάλογα με την ηλικία και τον βαθμό ωριμότητας του παιδιού.
  2.

  Ποινικές διαδικασίες

  Η οδηγία για τα θύματα (2012/29/ΕΕ) περιέχει αρκετές διατάξεις για την προστασία των θυμάτων αξιόποινων πράξεων (βλέπε ιδίως άρθρο 24). Εγγυήσεις προστασίας των παιδιών που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες προβλέπονται επίσης στην οδηγία σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών (2011/93/ΕΕ).

  Αμφότερες οι οδηγίες απηχούν κανόνες που καθορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη (2010).

  Η εμπορία ανθρώπων αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα. Ως εκ τούτου, η οδηγία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2011/36/ΕΕ) θεσπίζει σειρά ευνοϊκών διατάξεων για την προστασία των θυμάτων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τις ποινικές διαδικασίες. Τα παιδιά που είναι θύματα εμπορίας ενδέχεται να εμπλακούν σε ποινικές διαδικασίες. Ο επίτροπος πρέπει να είναι προετοισ μασμένος να υποστηρίξει το παιδί σε τέτοιες περιπτώσεις. Η οδηγία περιέχει συγκεκριμένες εγγυήσεις γενικά για τα θύματα εμπορίας σε ποινικές έρευνες και διαδικασίες (άρθρο 12) και ειδικά για τα παιδιά θύματα (άρθρο 15). Επιπλέον, το άρθρο 8 της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2011/36/ΕΕ) θεσπίζει την αρχή της μη τιμωρίας των θυμάτων.

  Κανονικά, το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης αναθέτει το παιδί θύμα σε δικηγόρο, ο οποίος θα του παράσχει νομικές συμβουλές και νομική συνδρομή. Είναι καθήκον του επιτρόπου να διασφαλίζει ότι το παιδί έχει πρόσβαση σε νομική συνδρομή, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας. Εάν δεν οριστεί δικηγόρος, ο επίτροπος πρέπει να ζητήσει τον ορισμό δικηγόρου από τις αρμόδιες αρχές. Σε στενή συνεργασία με τον ορισθέντα για το παιδί δικηγόρο, ο επίτροπος πρέπει να ζητήσει να επωφεληθεί πλήρως το παιδί από τις διατάξεις της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2011/36/ΕΕ) και/ή τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας και να επιμείνει στην προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως θύματος και ως μάρτυρα σε ποινικές διαδικασίες κατά του διακινητή. Σε ποινικές διαδικασίες, ο ρόλος του επιτρόπου είναι κυρίως να στηρίζει το παιδί, καθώς τη βασική νομική συνδρομή παρέχει ο δικηγόρος3.

  Εκπαίδευση και εργαλεία

  Κατάλογος σημείων ελέγχου: Ενδεχόμενες ενέργειες του επιτρόπου και/ή του νόμιμου εκπροσώπου στο πλαίσιο αστικών διαδικασιών

  • Ενημέρωση του παιδιού για τις σχετικές διαδικασίες, καθώς και για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Ενημέρωση του παιδιού σχετικά με τις διαθέσιμες εναλλακτικές δυνατότητες και εξήγηση στο παιδί των ενδεχόμενων εκβάσεων της διαδικασίας.
  • Διασφάλιση της πρόσβασης του παιδιού σε νομική συνδρομή.
  • Διασφάλιση της δυνατότητας του παιδιού να ασκήσει τα δικαιώματά του να εκφράσει τη γνώμη του και να ληφθούν δεόντως υπόψη οι απόψεις του.
  • Προετοιμασία του παιδιού για τις ακροάσεις και τις συνεντεύξεις με τις αρμόδιες αρχές και στήριξη του παιδιού καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.
  • Προαγωγή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
  • Σε κάθε περίπτωση, διασφάλιση της συνεκτίμησης του μείζονος συμφέροντος του παιδιού ως πρωταρχικού μελήματος, της τήρησης όλων των διαδικαστικών εγγυήσεων και της επιδίωξης της συγκατάθεσης του παιδιού.
  • Παρουσία στις περιοδικές επανεξετάσεις των διαδικασιών τοποθέτησης4.

   

  Κατάλογος σημείων ελέγχου: Ενδεχόμενες ενέργειες του επιτρόπου σε ποινικές διαδικασίες (some of these are specifically related to child victims of trafficking)

  • Διασφάλιση της πρόσβασης του παιδιού σε κατάλληλη νομική συνδρομή: διορισμός ειδικευμένου δικηγόρου χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση για την παροχή νομικών συμβουλών και την εκπροσώπηση του παιδιού, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.
  • Παροχή βοήθειας στο παιδί ώστε να λάβει ενημερωμένη απόφαση σχετικά με τη συμμετοχή και τη συνεργασία σε ποινικές διαδικασίες: διασφάλιση της ενημέρωσης του παιδιού για τα ζητήματα ασφάλειας και προστασίας και τους σχετικούς κινδύνους, και της σαφούς κατανόησής τους από το παιδί, προτού αυτό αποφασίσει κατά πόσον θα συμμετάσχει και θα καταθέσει σε ποινικές διαδικασίες κατά των υπόπτων διακινητών.
  • Διασφάλιση της πλήρους κατανόησης από το παιδί των δικαιωμάτων συνδρομής και προστασίας που εξαρτώνται από την προθυμία του να συμμετάσχει στην ποινική διαδικασία, και εκείνων που δεν τελούν υπό τέτοια αίρεση, και του δικαιώματος του παιδιού να επανεξετάσει τη συνεργασία με το δικαστικό σύστημα στο μέλλον.
  • Παρότρυνση του παιδιού θύματος να κάνει πλήρη χρήση της προθεσμίας περίσκεψης προτού αποφασίσει επί του θέματος, εάν αυτό είναι προς το συμφέρον του παιδιού.
  • Υποστήριξη του παιδιού στην κατανόηση κάθε επικοινωνίας που λαμβάνει, μεταξύ άλλων και από τον νόμιμο εκπρόσωπο.
  • Συνοδεία του παιδιού και παρουσία σε όλες τις συνεντεύξεις και τις ακροάσεις του.
  • Συναισθηματική και ψυχολογική προετοιμασία του παιδιού πριν από συνεντεύξεις και ακροάσεις και διασφάλιση της ορθής κατανόησης από το παιδί της διαδικασίας και της έκβασής της.
  • Συζήτηση με το παιδί της έκβασης της διαδικασίας και των δικαστικών αποφάσεων και εξήγηση της σημασίας τους για την ιδιαίτερη κατάσταση του παιδιού και τις διαθέσιμες μελλοντικές επιλογές και ενέργειες.
  • Σε συνεργασία με το πρόσωπο που παρέχει νομική συνδρομή στο παιδί, διασφάλιση της μη άσκησης δίωξης κατά του παιδιού και/ή της μη επιβολής ποινικών κυρώσεων σε αυτό για εγκληματικές δραστηριότητες ως αποτέλεσμα της εκμετάλλευσης του παιδιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 της οδηγίας για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων (2011/36/ΕΕ)5.

   

  Εργαλείο για την υποβοήθηση των φορέων σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες

  Το πρόγραμμα CONNECT (2014) ανέπτυξε το εργαλείο «Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate» (Πρότυπα για την διασφάλιση της πλήρους συμμετοχής των ασυνόδευτων παιδιών μεταναστών ), ώστε να βοηθηθούν οι φορείς σε νομικές και δικαστικές διαδικασίες. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ .

  Οδηγίες για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη

  Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ενέκρινε κατευθυντήριες οδηγίες για μια δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά στις 17 Νοεμβρίου 2010. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αποσκοπούν στην ενίσχυση της πρόσβασης και της μεταχείρισης των παιδιών στο δικαστικό σύστημα. Τα ζητήματα που καλύπτονται περιλαμβάνουν πληροφορίες, τα δικαιώματα εκπροσώπησης και συμμετοχής, την προστασία της ιδιωτικής ζωής, την ασφάλεια, την πολυεπιστημονική προσέγγιση και κατάρτιση, τις διασφαλίσεις σε όλα τα στάδια των διαδικασιών και τη στέρηση της ελευθερίας. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ .

  Διαδικτυακά μαθήματα για μια δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά και τα δικαιώματα των παιδιών

  Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση των Επαγγελματιών του Δικαίου πάνω στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (HELP) υποστηρίζει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Ένα από τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν είναι το διαδικτυακό μάθημα HELP για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των παιδιών, το οποίο προσφέρει εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στους επαγγελματίες του δικαίου. Το εργαλείο είναι διαθέσιμο εδώ .

  Θα βρείτε ένα φυλλάδιο με πρακτικές πληροφορίες εδώ .

  Καλές πρακτικές

  Ολλανδία: Νομικό Τμήμα

  Το Nidos διαθέτει τμήμα νομικών συμβούλων, εξειδικευμένων τόσο στην προστασία των παιδιών όσο και στη νομοθεσία περί μετανάστευσης. Το τμήμα παρέχει συμβουλές στους επιτρόπους, ενώ οι σύμβουλοί του συνεργάζονται και με τους δικηγόρους που παρέχουν νομική βοήθεια στα παιδιά.

  Ολλανδία: μεταβίβαση της επιτροπείας εάν ένα παιδί φύγει για άλλη χώρα

  Εάν ένα παιδί υπό την επιτροπεία του Nidos εγκαταλείψει την Ολλανδία, το Nidos έχει την υποχρέωση να διερευνήσει εάν το παιδί έχει φτάσει σε κατάλληλο τόπο και διαμένει με έναν ενήλικα που είναι σε θέση και πρόθυμος να έχει την επιτροπεία του παιδιού. Για να διερευνήσει την καταλληλότητα της τόπου, ο επίτροπος του Nidos μπορεί να επικοινωνήσει με τον Ερυθρό Σταυρό, τη Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (ISS) ή με οποιοδήποτε άλλο σχετικό εθνικό ή μη κυβερνητικό οργανισμό. Εάν οι παρεχόμενες πληροφορίες αποδείξουν ότι οι συνθήκες είναι ικανοποιητικές, ο επίτροπος υποβάλλει αίτηση στο δικαστήριο ανηλίκων για απαλλαγή από την επιτροπεία, αναφέροντας τη νέα διεύθυνση του παιδιού και τα ονόματα των φροντιστών του. Εάν οι περιστάσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η επιτροπεία θα πρέπει να μεταβιβαστεί σε έναν φορέα επιτροπείας.

  Όλα αυτά μπορούν να γίνουν μόνο αν ο προορισμός του παιδιού είναι γνωστός στο Nidos. Εάν ένα παιδί έχει φύγει για άγνωστο προορισμό, ο επίτροπος οφείλει να αναφέρει το παιδί ως αγνοούμενο στην αστυνομία και να λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να ανακαλύψει που βρίσκεται το παιδί. Εάν ο επίτροπος δεν το καταφέρει, αλλά έχει καταστεί σαφές ότι το παιδί δεν είναι πλέον στην Ολλανδία, το Nidos δεν θα ζητήσει από τον δικαστή του δικαστηρίου ανηλίκων απαλλαγή από την επιτροπείας του παιδιού. Αυτό συμβαίνει επειδή ο δικαστής ανηλίκων μπορεί μόνο να συμφωνήσει με την αίτηση για απαλλαγή από την επιτροπεία εάν το Nidos δηλώσει την τρέχουσα διεύθυνση του παιδιού στην αίτηση. Η επιτροπεία θα συνεχιστεί έως ότου λήξει νόμιμα, όταν το παιδί γίνει 18.

  Κροατία: κέντρα κοινωνικής πρόνοιας

  Υπάρχουν 80 κέντρα κοινωνικής πρόνοιας στην Κροατία. Κάθε κέντρο διαθέτει τμήμα για την προστασία των παιδιών και της οικογένειας και δικηγόρο που ασχολείται με την παιδική προστασία και τη διεθνή προστασία των παιδιών. Σύμφωνα με διάφορους κανονισμούς, τα κέντρα κοινωνικής πρόνοιας είναι υποχρεωμένα να παρέχουν στήριξη, συμβουλές και περαιτέρω νομική συνδρομή στους επιτρόπους ασυνόδευτων παιδιών, εάν στηρίζουν το παιδί στις δικαστικές διαδικασίες. (Οικογενειακό Δίκαιο, Νόμος Περί Κοινωνικής Πρόνοιας, Πρωτόκολλο για τη Μεταχείριση Ασυνόδευτων Παιδιών).