At facilitere barnets deltagelse

Barnets ret til at blive hørt og få tillagt sine synspunkter den fornødne vægt er fastlagt i artikel 12 i FN’s børnekonvention. Respekt for princippet om barnets tarv kræver, at myndighederne tager hensyn til barnets synspunkter, når de træffer afgørelser vedrørende barnet.
Som den person, der er ansvarlig for at varetage barnets tarv, skal forældremyndighedsindehaveren hjælpe barnet med at deltage i alle beslutningsprocesser vedrørende barnet, så det sikres, at myndighederne respekterer barnets ret til at blive hørt, og at dets synspunkter tillægges den fornødne vægt.
Forældremyndighedsindehaveren bør efter behov tale på vegne af barnet og formidle barnets synspunkter. Dette kræver, at forældremyndighedsindehaveren systematisk taler med barnet.
For at hjælpe med at styrke barnets deltagelse bør forældremyndighedsindehaveren hjælpe barnet med at danne dets egne synspunkter ved at informere barnet tilstrækkeligt om alle relevante aspekter i overensstemmelse med barnets alder og modenhed1.
Effektiv deltagelse af barnet er en nøglefaktor i at sikre kvalitet i værge-systemet. Det bør også omfatte at tage hensyn til barnets meninger og at tillade barnet at klage eller konsultere en tillidsperson.

 • Barnets mening

  Indledning

  Barnets ret til at blive hørt er dels en personlig rettighed, men også en kollektiv rettighed for grupper af børn. I praksis betyder det, at hvert individuelt barn har ret til at blive hørt i alle sager, der vedrører dem; men også at EU-medlemsstater og andre aktører er ansvarlige for at lytte til grupper af børn og deres oplevelser, fx når man planlægger ydelser som modtagelse af uledsagede børn.

  Desværre er deltagelse undtagelsen frem for regler i de europæiske systemer for uledsagede børn. Dette er dels et resultat af, at ansvaret for målgruppen ofte decentraliseres og deles mellem forskellige aktører rundt om i et land, så der ikke udføres strukturet opfølgning på feedback af en enkelt, ansvarlig aktør. En yderligere årsag er, at målgruppen i sig selv er svært kontaktbar pga. sprogvanskeligheder, kulturelle barrierer og hyppige flytninger. At indsamle feedback er derfor sværere end for andre grupper af børn, eksempelvis børn i den almindelige ungepleje.

  Samtidig er det særdeles vigtigt for enhver, der arbejder med disse børn, at involvere dem ordentligt og få en indsigt i deres forhold, velvære, støttebehov, nuværende situation og fremtidsplaner. For det første, fordi dette tillader dem at arbejde på forholdet med barnet og udarbejde en effektiv støtteplan og, for det andet, fordi det giver dem anbefalinger for generelle forbedringer til omsorgen for børn2.

  Viden og værktøjer

  Værktøj: arbejdsbog for nyankomne børn

  Et praktisk værktøj til at arbejde med identitet og tro på fremtiden, suppleret med muligheden for at øve sprog og lære vigtige begreber. Arbejdsbogen findes på engelsk, svensk og dansk.

  Andet praktisk materiale til fagpersoner, der arbejder med uledsagede børn, på svensk. (Udgivet af Strömsund Kommune, Sverige).

  Værktøj til at støtte indsamlingen af børns opfattelser af beskyttelses- og modtagelsestiltag

  Siden 2009 har Nidos i Nederlandene inkorporeret resultaterne fra akademisk forskning i ændrede politikker målrettet mod at forøge mulighederne for uledsagede børn og at fremme deres interesser. Denne forskning udføres årligt ved semi-strukturerede interviews, der suppleres af internationale spørgeskemaer om velvære, interviews med børn udført af studerende som børnenes stort-set-ligemænd, metodikker til gruppediskussion så som Verdenscafeen, evalueringsskemaer samt træning i kulturelle følsomhedsinterviews for værger.

  De forskellige instrumenter er beskrevet i et værktøj (2014) til at hjælpe med indsamlingen af børns opfattelser af beskyttelses- og modtagelsestiltag. Værktøjet kan bruges af værger, socialrådgivere, dagplejere og alle andre fagpersoner, der arbejder med uledsagede børn. Du finder værktøjet her.

  Værktøj til at evaluere værgemålsindsatsen

  Nidos i Nederlandene har udviklet et evalueringsskema, som barnet kan udfylde ved værgemålets afslutning. Du finder værktøjet her.

  Træningsmanual om at leve op til børns rettigheder

  SOS Børnebyerne International har udviklet træningsmanualen ‘Realising Children’s Rights’ (2015) til fagpersoner i plejesektoren, der arbejder med børn i alternativ pleje. Manual kan findes her.

  Værktøj til at støtte barnets deltagelse

  Projektet Alene i Finland (Yksin Soumessa) har produceret materiale på finsk til at støtte barnets deltagelse, blandt andet tjeklister, værktøjer og spil. Du kan finde værktøjet her.

  God praksis

  Finland

  Finsk Røde Kors støtter tildligere uledsagede børn, som har fået opholdstilladelse. Deres Young Influencers Team drøfter emner, som de finder vigtige, og indsamler deres ligemænds meninger. De vidser dem deres eget potentiale og mulighederne for handling, opmuntrer og støtter dem, og sikrer at de bliver hørt i forskellige kontekster (i medierne, i forskningen og i den offentlige debat). De gør også beslutningstagerne opmærksomme på de vanskeligheder, som uledsagede børn oplever i deres integrationsrejse. Røde Kors-personalet hjælper Young Influencers Teamet ved at facilitere teamets adgang til steder, hvor de kan præsentere deres budskab.

 • Klager

  Indledning

  Effektiv deltagelse af barnet er en nøglefaktor i at sikre kvalitet i værge-systemet. Dette bør også omfatte barnets mulighed for at sende en klage. Det er utroligt vigtigt for en værge at kunne forklare til et barn, hvordan barnet kan klage, hvis han eller hun er væsentligt utilfreds med noget.

  Information

  I Nederlandene er værgeinstitutioner forpligtede ved lov til at etablere en uafhængig klageprocedure. En klagemyndighed udgøres af mindst tre uafhængige personer, som ikke må være ansat i organisationen selv. Proceduren for at indgive en klage over Nidos (den nationale værgeinstitution for uledsagede børn i Nederlandene) findes her (på hollandsk, fransk, portugisisk, arabisk og somali).

  Information for finske værger om uledsagede børns muligheder for at klage i asylsøgningsfasen kan findes (på finsk) her. For uledsagede børn i integrationsfasen kan informationen i stedet findes her.

  I Grækenland har uledsagede børn, som ønsker at klage, ret til at klage til anklagemyndigheden.

  God praksis

  Nederlandene

  Barnets effektive deltagelse er en vigtig kvalitetsgaranti for en forældremyndighedsindehavermålsordning. I Nederlandene arbejder NIDOS for at fremme og lette børns deltagelse i overvågningen og evalueringen af værgemålstjenester. Børn får mulighed for at udtrykke deres mening på forskellige måder.

  • De taler om deres erfaringer og siger deres mening på møder og i undersøgelser om deres velfærd, som gennemføres årligt af myndigheden med ansvar for værgemål.;
  • Når en forældremyndighedsindehavermålsperiode er afsluttet, udfylder de et evalueringsskema om forældremyndighedsindehaverens indsats og gennemførelsen af deres individuelle plan. ;
  • De kan indgive klage over deres værge, hvis deres rettigheder krænkes, eller de føler, at deres behov ikke opfyldes.

   
  For at sikre, at børnene modtager de nødvendige oplysninger, og fremme børnenes deltagelse har NIDOS udarbejdet en introduktionsbrochure, der indeholder alle relevante oplysninger om værgemål, herunder om klageproceduren. Oplysningerne gives på børnenes modersmål3.

  I 2016 begyndte Nidos også at anvende kulturelle mediatorer. Dette har vist sig at være meget hjælpsomt. Nidos vil i 2018-2020 udvikle et læringsprogram (på hollandsk) om kulturel mediation.

 • Tillidsperson

  Indledning

  Hvis børn ikke føler sig trygge, eksempelvis i skolen eller hjemme, er det vigtigt for dem at kunne betro sig til nogen og tale om deres bekymringer. Som værge er det vigtigt for dig at forklare, at de bør tale med en person, som de stoler på. Det kan være en person i deres netværk, deres værge eller enhver anden, som de kender.