Työskenteleminen kulttuurivälittäjien kanssa

Kulttuurivälittäjä on henkilö, joka kielen kääntämisen lisäksi selittää kulttuurien välisiä eroja. Hän tuo kaksi kulttuuria ja kaksi maailmaa lähemmäs toisiaan. Yksin tulleiden lasten tapauksessa kysymys on maailmasta, josta lapsi on kotoisin, ja maailmasta, johon hän saapuu turvapaikan saatuaan.

Kulttuurivälittäjillä on tärkeä rooli sinun ja lapsen välisen viestinnän tukemisessa ja sen mahdollistamisessa, että voit toimia välittäjänä lapsen, viranomaisten ja palveluntarjoajien välillä. Pätevä kulttuurivälittäjä tarjoaa tärkeää tukea molemminpuolisen luottamuksen ja kunnioituksen sävyttämän ammatillisen ja henkilökohtaisen suhteen muodostamiseen.

 • Koulutus ja työkalut

  Työkalu: Tietoa ja esimerkkejä kulttuurivälittäjien käytöstä

  CONNECT-hanke (2014) on kehittänyt työkalun ”Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” kaikkien oikeusmenettelyissä mukana olevien toimijoiden tueksi. Työkalu sisältää periaatteita yksin tulleiden lasten kanssa toimiville, ja esimerkiksi työkalun neljäs periaate käsittelee kulttuurivälittäjän käyttöä ja sisältää myös esimerkkejä huomionarvoisista käytännöistä. Työkalu on saatavilla täällä.

  Koulutus: Kulttuurivälittäjien koulutusohjelma
  Alankomaiden Nidos kehittää tällä hetkellä (2019) koulutusohjelmaa kulttuurivälittäjille. Opetussuunnitelma perustuu Nidoksen aiemmin aiheesta toteuttamalle pilottitutkimukselle. Kulttuurivälittäjät tulevat työskentelemään tiiviisti yhdessä edustajien ja muiden toimijoiden kanssa.

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Italia: Vapaaehtoisten kulttuuristen ja kielellisten välittäjien rekisteri

  Italiassa Napolin maakunta otti vuonna 2007 käyttöön erityisen rekisterin erilaisia kulttuureja ja etnisiä väestöjä edustaville vapaaehtoisille ohjaajille, jotka voivat toimia välittäjinä kulttuuri- ja kielikysymyksissä. Kulttuurien ja kielten välittäjät tukevat edustajien työtä ja lasten yhteiskunnallista sopeutumista1.

  Kroatia: “Life of Unaccompanied Children”-hanke

  Kroatiassa kadonneiden ja hyväksikäytettyjen lasten auttamiseen keskittyvä keskus toteutti vuosina 2017-2018 hankkeen ”The Life of Unaccompanied Children in Croatia – visible/invisible, abandoned, secure/insecure?”. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena oli yksin tulleiden lasten kanssa työskentelevien ammattilaisten kulttuuristen kompetenssien vahvistaminen sekä yksin tulleiden lasten tarpeiden ja aseman näkyväksi tuominen Kroatiassa. Hanke perusti yksin tulleiden lasten koordinointityöryhmän. Lisäksi järjestettiin koulutustyöpajoja erityisedustajille, sosiaaliturvajärjestelmän asiantuntijoille, poliiseille ja terveydenhuollon ammattilaisille (yhteensä 80 osallistujalle) eri puolilla Kroatiaa. Hanke mahdollisti myös yksin tulleiden lasten osallistumisen toimintaan, erityisesti Kroatian kulttuurista kertovien lehtisten tekemisen muodossa.

  Alankomaat: Kulttuurivälittäjäpilotointi

  Alankomaissa yksin tulleiden lasten edustuslaitos Nidos laittoi käyntiin kulttuurivälittäjäpilotoinnin, joka toteutettiin vuosina 2016-2017. Edustajat pyysivät apua kulttuurivälittäjiltä yli 40 tapauksessa pilotoinnin aikana, ja kokemukset olivat positiivisia. Lapset ja nuoret kokivat kulttuurivälittäjään luottamisen helpoksi, ja luottamuksen kokemisella on aina positiivinen vaikutus lasten hyvinvointiin. Sen lisäksi, että kulttuurivälittäjien osaamista hyödynnettiin molemminpuolisen ymmärryksen lisäämisessä, Nidos otti heidät mukaan tutkimukseen ja kulttuurisesti sensitiivisten traumanhoitomenetelmien kehittämiseen. Pilotoinnissa havaittiin muutamia sudenkuoppia: olisi tärkeää esimerkiksi tehdä selväksi edustajan ja kulttuurivälittäjien erilaiset roolit ja velvollisuudet.

  Pilotoinnista opitut asiat huomioiden Nidos on ottanut kulttuurivälittäjät osaksi edustustoimintaansa vuonna 2018. Toimintaan on tuotu mukaan hakemusjärjestelmä, yhtenäinen toimintatapa, seuranta- ja arviointijärjestelmä sekä kulttuurivälittäjien koulutus. Päämääränä on kulttuurivälittäjien toimen ammatillistuminen.