Muiden kanssa työskenteleminen

Edustajana toimit biologisten vanhempien tai muiden vanhempainvastuuta kantavien henkilöiden sijaisena. Olet lapsen tukihenkilö ja yhteyshenkilö lapsen ja lasta hoitavien ja auttavien asiantuntijoiden välillä.

Jotta edustaja voisi täyttää tehtävänsä ja varmistaa, että lapsen oikeudelliset, sosiaaliset, terveydelliset, psyykkiset, aineelliset ja koulutukseen liittyvät tarpeet tulevat asianmukaisesti täytetyiksi, hänen on toimittava yhteyshenkilönä lapsen ja niiden eri alojen viranomaisten ja henkilöiden välillä, jotka vastaavat lapsen hoitojatkumosta. Hänen on myös kunnioitettava ja edistettävä lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja tuettava lapsen osallistumista kaikkien lapseen vaikuttavien päätösten tekemiseen. Edustajan olisi helpotettava lapsen yhteydenpitoa ja viestintää muiden ammattilaisten kanssa sekä seurattava heidän toimiaan ja varmistettava, että heidän tarjoamansa palvelut ovat lapsen edun mukaisia1.

Edustajana toimit yhteistyössä monien lapsen huolehtimisesta vastaavien tahojen kanssa.
Tässä työkalupakin osassa saat tietoa seuraavien tahojen kanssa työskentelemisestä:

  • tulkit
  • lakimiehet
  • kulttuurivälittäjät
  • muut toimijat
Edustajana olet vastuullinen ja tilivelvollinen lapsesta

Työskenteleminen tulkkien kanssa

Monet yksin tulleet lapset ymmärtävät ja puhuvat jonkin verran englantia tai vastaanottavan maan kieltä. Jos lapsi ei kuitenkaan vielä hallitse vastaanottavan ...
Lue lisää

Työskenteleminen lakimiesten kanssa

Edustajan tulisi välittömästi ohjeistaa ammattitaitoista ja kokenutta lakimiestä tai lainopillista neuvonantajaa edustamaan yksin tullutta lasta, kun lapsi joutuu osalliseksi oikeusmenettelyjä. Ohjeistus ...
Lue lisää

Työskenteleminen kulttuurivälittäjien kanssa

Kulttuurivälittäjä on henkilö, joka kielen kääntämisen lisäksi selittää kulttuurien välisiä eroja. Hän tuo kaksi kulttuuria ja kaksi maailmaa lähemmäs toisiaan. Yksin ...
Lue lisää

Työskenteleminen muiden toimijoiden kanssa

Edustajan vastuulla oleva yksin tullut lapsi on yleensä tekemisissä useamman kuin yhden palveluntarjoajan kanssa: esimerkiksi sosiaaliviraston (sosiaalityöntekijät), majoituksen tarjoajan (vastaanottava perhe, ...
Lue lisää