Työskenteleminen muiden toimijoiden kanssa

Edustajan vastuulla oleva yksin tullut lapsi on yleensä tekemisissä useamman kuin yhden palveluntarjoajan kanssa: esimerkiksi sosiaaliviraston (sosiaalityöntekijät), majoituksen tarjoajan (vastaanottava perhe, pienet asumisyksiköt tai suuremmat vastaanottokeskukset), terveydenhuoltopalveluiden ja koulutuksen tarjoajan kanssa.

Edustajana sinun tulee tuntea kaikki mukana olevat tahot. Verkostoituminen palveluntarjoajien ja muiden asianmukaisten tahojen kanssa auttaa löytämään muitakin ammattilaisia, joista voi olla apua suhteen luomisessa lapseen tai lapsen tarpeisiin vastaamisessa. Yksilöllisen hoitosuunnitelman jakaminen siten, että lapsen yksityisyydensuojasta huolehditaan, sekä tiedon jakaminen lapsen odotuksista ja tarpeista edistää hyvää päätöksentekoa sekä lapsen edun mukaista toimintaa.

Edustajan asema, velvollisuudet ja tehtävät eivät aina ole muille tahoille selviä. Siksi on tärkeää, että teet selväksi oman asemasi, kun olet yhteydessä eri tahoihin: kerro kuka olet ja mikä sinun roolisi on.

 • Koulutus ja työkalut

  Työkalu: Eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen

  CONNECT-hanke (2014) kehittänyt ‘who’s responsible?’-työkalun, jonka tarkoitus on vahvistaa yksin tulleiden suojelujärjestelmässä toimivien tahojen välistä yhteistyötä. Työkalu on saatavilla täällä.

  Työkalu: Tietoa ja esimerkkejä toimijoiden välisestä yhteistyöstä

  CONNECT-hanke (2014) on kehittänyt työkalun ”Standards to ensure that unaccompanied migrant children are able to fully participate” kaikkien oikeusmenettelyissä mukana olevien toimijoiden avuksi. Työkalu sisältää normeja yksin tulleiden lasten kanssa toimivien tahojen väliselle yhteistyölle. Lisäksi se sisältää esimerkkejä huomionarvoisista käytännöistä. Työkalu on saatavilla täällä.

  Työkalu: Sopimus eri toimijoiden yhteistyötä koskien

  The Scottish Guardianship Service -hanke on kehittänyt vuonna 2013 oppaan, johon sisältyy yksin tulleiden lasten huolenpidosta vastaavien eri toimijoiden yhteistyötä koskeva sopimus. Sopimus löytyy liitteestä 1 (s. 69-85). Sopimus muun muassa kuvailee huolenpitoon osallistuvien toimijoiden eri rooleja, velvollisuuksia ja tehtäviä.

  Koulutusta ja opaskirja luottamuksen synnyttämisestä ja lapsen tukemisesta yhteistyön avulla

  Tämä koulutus sisältää suomenkielistä tietoa monialaisesta yhteistyöstä, lastensuojelun lainsäädännöstä ja tietojen jakamisesta. Koulutus on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden parissa työskenteleville. Siihen sisältyy opaskirja ja verkkokoulutus (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos).

 • Esimerkkikäytäntöjä

  Kroatia: Eri toimijoiden välisen yhteistyön vahvistaminen

  Kroatiassa yksin tulleiden lasten kohtelua käsittelevä sopimus edellyttää monialaisen komitean muodostamista yksin tulleiden lasten suojelemiseksi. Komiteaan tulisi kuulua edustajia sosiaaliministeriöstä, sisäasiain- ja koulutusministeriöstä, ihmisoikeusasioista ja vähemmistöistä vastaavasta virastosta, lastensuojelun ja pakolaisten oikeuksien parissa toimivista kansainvälisistä järjestöistä ja tarvittaessa lasten oikeuksien suojelusta kiinnostuneista kansalaisyhteiskuntajärjestöistä.

  Monialaisen komitean nimittää hallitus ja sen työtä koordinoi sosiaaliministeriö. Komitea pyrkii parantamaan yhteistyötä valtionhallinnon ja muiden yksin tulleiden lasten suojelussa mukana olevien toimijoiden välillä.

  Italia: Edustajien verkosto

  Veneton alueella Italiassa on otettu käyttöön verkostoitumiseen perustuva edustajajärjestelmä. Verkosto muodostettiin sosiaalialan ammattilaisista, jotka nimettiin edustajahankkeen edistäjiksi ja paikallisiksi toimijoiksi. Myöhemmin myös muita verkostoja muodostettiin: institutionaalisten kumppaneiden verkosto, edustajien verkosto ja lastensuojelujärjestelmän palveluntarjoajien verkosto. Tämä strategia teki hankkeesta lujemman ja loi paikallisia voimavaroja, jotka ottavat paikalliset tarpeet huomioon.